HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[UTTALELSER AV HENRIK HERTZ OM NORDMENN
I KJØBENHAVN]

(Indsendt.)

Morgenbladet 4. aug. 1835.

"Det gik ham (Ernest) som flere Normænd, der
længe havde opholdt sig i Danmark: de savnede
i Norge den Næring for deres Aand, den dannede
Omgang og vel tildeels ogsaa de Adspredelser,
der i Kjøbenhavn var bleven dem til Fornødenhed."
Foraarets Nytaarsgave for 1833 af
      Henrich Hertz.

   I denne smukke Phrase har benævnte danske Forfatter udtalt
en Formening, som er feilende, endskjøndt Fleerhedens af hans
Landsmænd, og endskjøndt der tør gives Norske, som dele den,
misforstaaende den Trang, Sjele af en slettere Beskaffenhed
kunne føle efter en større Hovedstads Adspredelser, som om
den var det nagende Savn af en bedre Næring for Aanden, end
den Fædrelandet tilbyder. Men den modsatte Fleerhed af Nor-
mænd, som maa protestere imod Sandheden i deslige danske
Uforskammetheder, bør lægge Mærke til, at denne vildfarende
Formening er national i Danmark, og at enhver Stymper, som
kommer hidop daraussenfra for at jage Lykken, nærer den med
Troens Urokkelighed. Dersom et af disse godmodige Mennesker
bringes i Affect, da kommer den frem som den qvækkende Frosk
af det rørte Mudder.
   Man glemmer, at Kjøbenhavn er Danmark, at det er en Sand-
hed, at de dannede Classer i alle Lande ere lige, og at den
danske Literatur, forsaavidt den ogsaa skulde bidrage til hiin
d.III,b.2,s.231   høiere Næring for Aanden, staaer Normændene aldeles aaben
med alt sit Gode og Slette. Man glemmer ogsaa i Samstillingen
mellem begge Landes Aandsfortrin de Indflydelser af den nor-
ske Frihed, som ere saa synlige i det høiere Sving, i den livligere
Oplysningssands, som derved er meddeelt Folkecharakteren, og
som har gjennemtrængt det norske Samfund. Man glemmer
ogsaa al den uægte Forgyldning, der kleber ved den saakaldte
kjøbenhavnske Dannelse og Omgangstone, og alle disse herlige
Stæder fra Skive, Ribe o. s. v. nedover og rundtom Øerne, der
endnu ere befolkede af Jeronimusser ligesom Landsbyerne af
Jepper og Herregaardene af ærlige, men plumpe Herremænd og
Proprietariusser, paa hvem den kjøbenhavnske Forgyldning for-
længst er afbleget. Den gode Forfatter, som i den Fortælling,
hvorfra Citatet er hentet, ogsaa har givet sig den Fornøielse at
fremstille en Carricatur af en nationalstolt Normand, har baade
forglemt, at han i hiin Yttring selv lægger det taabeligste Over-
mod for Dagen, og at meddele sin Fortælling eller den hele
Bog de Egenskaber, der kunde gjøre den til et Vidnesbyrd om,
at en høiere Aandsnæring tilbydes Normændene i Danmark end
hjemme. De slettere Fortællinger i vor "Bie" staae fuldkommen
ved Siden af den hertziske, der dog har det Fortrin, at den
efterfølges af nogle Riimstykker, hvoraf de fleste ingenlunde
prostituere dens Elendighed. "Det gik mig som Flere, der længe
havde været vante til noget Bedre: jeg savnede i Hertzes For-
tælling den Næring for Aanden, den dannede Tone, og vel til-
deels ogsaa de Adspredelser", som man kunde vente af en No-
velle af en Forfatter, der arbeider saa ivrig for at fornøie et
Publicum, som ikke viser sig utaknemmeligt mod Den, der væl-
ger denne menneskevenlige Iver i Mangel af en, efter sin Natur,
mere egoistisk Begeistring.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE