HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[TILLEGG TIL INNSENDTE EKSEMPLER PÅ PRESTELIGE
DUMHETER]
Statsborgeren 25. aug. 1836.

   Redak. kan vel ikke indlade sig paa at aabne sit Blad for
det "Repertorium af præstelige Dumheder," hvortil Indsenderen
siger sig istand til at kunne levere mangfoldige passende Bidrag
og det fra vore Tider; men ligesom Indsenderens Personlighed
borger for at han ikke har den Hensigt at berøve Præstestanden
noget af den Agtelse, som Beskaffenheden af dens Virksomhed
tiltrænger og skyldes, saa troer Redak. heller ikke at man kan
udlede nogen saadan hverken hos den eller hos Indsenderen af
det heroven Indtagne. Det kan alene tjene til at indpræge i
os den Troessætning, som vi alle kjende af vor Børnelærdom,
d.III,b.2,s.461   at Fornuft er en Ting af yderst tvivlsomt Værd, og vække Op-
mærksomheden for den Viisdom, som stundom flyder af dem,
hvem det paaligger at udbrede Religionens Ære og dens og
anden Kundskab imellem Folkets Gamle og Unge. Og i og ved
det Samme maa ogsaa deres Opmærksomhed, som ere saa lyk-
kelige at besidde Præster og Lærere af en anden Beskaffenhed
henledes paa disse og deres Fortjeneste, der jo fremhæves ved
Exempler paa det modsatte. Dersom Folket ad anden Vei skal
erholde sin Oplysning (og det er nødvendigt hvor det i den
Grad tages ved Næsen, at det skal frasnakkes sine vigtigste
Rettigheder, som f. Ex. hvad der nu truer ved Rigsretten) saa
vil deraf følge at det anvender en Smule Kritik -- egentlig blot
Eftertanken -- ved hvad der bydes dem under Gudsords hellige
Navn. Og dette kan vel ikke være afvejen? Den dygtige Præst
kunde aldrig frygte derfor; meget mere vilde han dermed være
tjent. De utallige Anekdoter og kuriøse Citater om og af Præ-
ster, som løbe om fra Mund til Mund og som godmodige Præster
selv tage for gode, bevise at saadan Kritik, som naturligen, fin-
der Sted. Men Sagen, Religionens, Oplysningens eller, om man
vil, Kirkens, vinder dermed lidet. Mere er det at haabe af at
vise engang imellem at geistlig Tale saavel som anden offentlig
Færd er hjemfalden offentlig Kritik. Det er vissere at vor her-
skende Kirkes Mure falde for saadanne Røster som anførte end
at Jerichos faldt for Josvas Trompeteres.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE