HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[GJÆRINGEN I SPANIA]
Statsborgeren 25. aug. 1836.

   Mellem de særdeles mærkværdige politiske Begivenheder,
som fordre en Undtagelse fra i dette Blad kun at indtages i dets
hvert Hefte ledsagende politiske Oversigt, glæder det os at
kunne anføre, at den høist liberale spanske Konstitution af 1812,
hvis Indflydelse paa eller Anvendelse i vor egen er bekjendt,
synes omsider at skulle seire i Spanien. Provindsen Malaga
gjorde dertil det første Skridt, siden fulgte Aragonien, hvor
Generalkapitainen satte sig i Spidsen for Revolutionen, Estre-
madura m. fl. andre Provindser og Stæder. I Madrid var Seiren
endnu ikke afgjort ved de sidste Efterretningers Afgang. Kun
d.III,b.2,s.462   i Malaga forfaldt to Mord; paa de andre Stæder forstyrrede
intet den almindelige Glæde ved Konstutionens Proklamation
og Opreisningen af dens symbolske1 Mindesteen. Det ædle Blod
som har flydt for Spaniens Frihed, skal ikke længer være spildt,
Anstrængelserne ikke frugtesløse som det synes. Den kraftløse
Maade, hvorpaa den nu afskedigede Cordova førte Krigen mod
Don Carlos, og Isturizes Ministeriums Statsgreb har netop frem-
ført denne velgjørende Krisis, som er for sand national til at
kunne tillade at nogen Mellemkomst med Hærmagt fra fransk
Side til at kue den navarriske Opstand, skeer paa en Tid, da
Nationen er beskjæftiget med i Friheden at gjenvinde sig sin
Kraft. Ludvig Fillip siges endelig at have besluttet sig dertil
paa Grund af de revolutionære Bevægelser. Det er nemlig dem
han vil bekjæmpe ligesaavel som Don Carlos. Imellem disse to
Yderpunkter er det han har sit juste-milieu (gode Middelveis)
System at understøtte d. e. Konstitutionalismens Sag i Navnet,
den indbildte, tilbagegaaende, bedragne Friheds, Konstitutio-
nernes saaledes som Kongerne ville have dem anvendte. Ak,
juste-milieu-Systemet er vidtudbredt. Det har sine mægtige
Pillarer hos os med. Mænd anstrænge sig forat vor Konstitu-
tion skal være et Blændværk, Folkets Prærogativer Blaar og
Tant, dets Rettigheders Garantier kraftesløse Træk paa Papiret.
Lad det lykkes, og den samme Havbliksro, den samme troløse
Døsighed skal udbrede sig over vort Folk som den der i Mel-
lemrummet mellem Revolutionerne laa over det spanske indtil
dets Taalmodighed brast.
1  tilbakeI Frankrig brugtes, som bekjendt de saakaldte Frihedstræer. I hvad vi
Nordmænd vilde bruge, var Anbringelsen upaatvivlelig hensigtsmæssig. Den
17de Mai kunde Konstitutionsstenen f. Ex. reises paa Byernes Torve og Lan-
dets Kirkevolle.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE