HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


[OM KUNSTENS STILLING I NORGE]
Statsborgeren 16. juni 1836.

   Hjemme hos os selv nyde de skjønne Kunster kun en kum-
merlig Flor, medens norskfødte Kunstnere, saasom Landskabs-
malerne Dahl, Fearnley og Görbitz og Musikeren Bull i frem-
mede Lande godtgjøre for Verden, at Skjæbnen dog gav Ge-
nierne dertil Fødselen i et Land, som, paa dette tilfældige Gode
den første Udvikling nær, ellers har negtet dem alt. I Ideen,
at see Rigssalen paa Eidsvoll prydet med Kunstfremstillinger
af nationalmærkelige Personer, Begivenheder og Steder (saa-
som Konstituenternes Portræter, saavidt de ere overkomme-
lige, dertil fortjente Mænds af den gamle og ny Tid, Kongens
og den kgl. Families, Rigsforsamlingen under en af sine mær-
keligste Forhandlinger, Eidsvoll ved Grundlovens Proklama-
tion, Kongens Kroning, Tordenskjolds og Adelers Seire, Male-
rier af de betydeligere norske Byer, Trondhjems Domkirke,
Norderhougs, Kringlens med flere Steders Valpladse, Fredriks-
halds Beleiringer og Brand, Kongsvinger i 1814, imponerende
Scener af den ældre Historie, som i saa Henseende kan afgive
ligesaamange som Landets Natur en Række af Prospekter, der
ogsaa kunde fortjene Plads o. s. v.) -- i denne Idee øines vel
et Haab, men et yderst fjernt, om en bedre Tid for Kunst-
1
d.III,b.2,s.414   erne her tillands. Af nærmere Indflydelse er den i Kristiania
stiftede Forening af for Tiden 88 Medlemmer til, ved et Sam-
menskud, der er fastsat indtil videre til 5 Spd. pro persona,
at foranstalte Indkjøb af Malerier af norske Kunstnere. Og
denne Institution til saadan Fremhjælp af indenlandsk Skjøn-
kunst kan formeentlig strax aabne sin fortjenstlige Virksomhed,
da Hr. Fearnley siges at have hjembragt nogle af sine Stykker,
og vel vil være at formaa til at levere nogle mens han er her.
Smukt vilde det være, om Kristianias Kjøbmænd ved denne ud-
mærkede Kunstner fik de tomme Børssalvægge dekorerede med
Malerier f. Ex. af vore Stiftsstæders Søhavne. I Storthings-
salen vilde et Maleri af Eidsvoll i Grundlovens Proklama-
tionsøjeblik i mere end een Henseende tage sig godt ud.
taabelig Begunstigelse for hans Byrds Skyld, bar denne Rang, bør da for-
nuftigviis kun gjælde paa Papiret uden mere virkelig Indflydelse end
Kadetaarene, der ikke regnes En tilgode.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE