HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.373  
YOUNGSGATEN
Statsborgeren 14. april 1836.

   Paa en Tid da Hovedstaden stønner og sukker under Planer
og Forsøg til sin Udvidelse (en Tid som Konsul Grüning veed
at benytte til at ville holde et Maal Jord af sin sumpige, af
rygende Brænderivand tvertigjennem forpestede Løkke i Prisen
af omtrent 1500 Spdl.) paa denne Tid gjorde den drivtige
Young Byens Repræsentantskab følgende Tilbud. Young vil
kjøbe (og det dyrt nok) Franz Bruuns ved Storgaden beliggende
Have, bryde derigjennem og over sine Løkker Gade til Møller-
gaden, brolægge den og indestaa for dens Bebyggelse inden 10
Aar, alene imod at Skattefrihed for denne Strækning, hvorfor
nu kun svares faa Daler aarlig, tilstaaes ham i 20 Aar. Hvilket
Tilbud kan nu være gunstigere for Byen, denne frugtsommelige
Qvinde, som trænger saa høilig til at dens Belte udvides paa
alle Kanter? Hvilket herligt Tilbud! herligt i sig selv og forme-
delst Omstændighederne og indesluttende Beviset forat Young,
om han har regnet rigtigt for sig selv, ikke har regnet mindre
Byen til Fordeel. Og dog var det halve Repræsentantskab
imod,
saa Formandens Stemme maatte decidere! Ingen som
kjender Mændene, kan være i Uvished om de Repræsentant-
skabet saa udmærkende Medlemmer Hjørings og Garver Ber-
ners Mening i denne Sag. Det ere vise Mænd som holde sig
ved det Gamle, hade alt Nyt fordi Israeliternes Guldkalv var
et nyt Paafund, og forklare Forbedringer at være Frugten af
Kundskabens Træ paa Godt og Ondt, (for hvilke Gud os i Naade
bevare!) Men hvad, om paa Hjørnehusene af Youngsgaten visse
Figurer, f. Ex. i Liighed med Elefanten paa Maschmanns Apo-
thek, forevigede de Borgermænd, igjennem hvis "Nei" den maa
bryte sig frem?
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE