HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.514  
[SVAR TIL "DEN CONSTITUTIONELLE" OM "FOR
MENIGMAND" OG "STATSBORGEREN"]
Morgenbladet 19. sept. 1836.

   Jeg maatte skrive Sygebulletins, om jeg skulde følge den
Constitutionelle videre end jeg har gjort. Kun saameget at idag
har dens Rasenhed formodentlig naaet sin kritiske Culmination,
hvorfor den bør overlades til Naturen, omendskjøndt der er
lidet at haabe af en saa fordærvet. Kommer den noget til Sam-
ling, vil jeg forelægge den Spørgsmaalet: "om der er falskt og
feigt Profetvæsen ved at være sig sine Meninger med al tænkelig
Aabenhed bekjendt, og ved at give Slip paa Anonymiteten og
gjøre Rede for hvert enkelt af endeel i Masse med skamløs
Usandfærdighed forkleinede Skriverier?" Jeg har opfordret
Morgbl.s Redaktion til at offentliggjøre det sidst udskjældte af
Flyvebladene, forat et større Publikum, end det den Constitu-
tionelle ellers (med Tak erkjendt) har anstrenget sig for at er-
hverve dem, kan faa Anledning til at dømme selv. At Hr. Lector
Motzfeldt har rakket mig til efter sin Overbeviisning, vil jeg tro,
ligesom jeg, efter min, lader det være med ham, i hvor rigelig
Opfordring, han end har givet til at irettesætte Uforskammet-
heden og Uretfærdigheden og sætte bornerede Anskuelser ilave.
Jeg kjender ham desuden ikke personligen, saa jeg kan be-
dømme om det er Svaghed i Aanden eller Misledning af Andre,
der gjør hans Overbeviisning om min Person og Virksomhed saa
feilende som Alle, der kjende og forstaa mig og denne, maa
vide den virkelig er.
Den 18de September 1836.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE