HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

ET TRÆK AF HENRIK WERGELAND SOM FALSK
FOLKEPROPHET

(Indsendt.)

Morgenbladet 23. sept. 1836.

   I Vaar udkom en Bog af en Person ved Navn Holby, betitlet:
"Aarsagerne til den norske Landmands uheldige Stilling", som
i høi Grad var egnet til at udbrede skadelige Anskuelser af
Forhold og Forfatning, og Misnøie mellem Menigmand. Hvad
gjorde nu Henrik W., den frygtelige Aufwingler? Han hen-
vendte sig til Hr. Schweigaard, der havde anmeldt flere Bøger
i den Const., med Anmodning om ved en Anmeldelse at til-
intetgjøre hiin Bogs skadelige Virkninger; han leverede S.
Bogen, og underrettede ham om at den sneg sig om i flere
Bygder, ombragt af Forfatteren og Hjelpers Hjelpere. Da Hr.
Schw. ikke vilde bringe dette lille patriotiske Offer, henvendte
Henr. W. sig med en Række fra Bogen hentede Spørgsmaal til
Repræsentanterne af Bondestanden med Anmodning om at de
vilde erklære, om det stod saaledes til i de enhver af dem be-
kjendte Egne, som skildret stod i Skrivtet, med Tilkjende-
givelse at det skeede for at tilintetgjøre dets skadelige Ind-
flydelse paa Menigmand ved at offentliggjøre denne Storthings-
mændenes Erklæring. Et Svar blev udarbeidet; men Paateg-
nelsen paafulgte ikke formedelst Thingets Afbrydelse. Er ikke
dette et Træk af falskt Demagogie, saa veed ikke jeg, men de
Constitutionelle det.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE