HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 25. okt. 1835.

   Norge. I Marinekommissionens Indstilling er der blandt
Andet foreslaaet 466,236 Spd. aarlig til Marinen i de 15 første
Aar, som antages at udgjøre Flaadens Udviklingsperiode. Hor-
ten skulde være Hovedetablissementet.
   Flaaden skulde bestaae af 4 Fregatter, 4 Korvetter, 2 Brigger,
20 Skonnerter, 8 Dampskibe, 120 Kanonchalupper og 50 Kanon-
joller.

   En Indsender i Morgenbladet anseer ikke, som Kommissionen,
"Skjærgaardsflaaden" for den Deel af Norges Søvæbning, der
først og fornemmeligen burde uddannes.   Danmark. Kjøbenhavnsposten ledsager Bemærkninger over
det bekjendtgjorte danske Budget med følgende Slutningsord:
   "Altsaa et af de frugtbareste og forholdsvis høiest beskattede
Lande i Europa, der ovenikjøbet i Øresundet har en Guldmine,
der aarlig giver en Nettoindtægt af henved 2 Millioner, er efter
20 Aars dybe Fred ikke kommet videre, end at det kan vente
et aarligt Deficit af henved een Million i sin Finantsforvaltning
d.III,b.2,s.248   -- et aarligt Deficit af henved een Million! Vi opfordre alle
gode Borgere til ikke i sløv Mismod at opgive Haabet, men
alvorligen at tage under Overveielse, hvad der under saadanne
Omstændigheder er at gjøre; thi at der maa gjøres Noget, og
det snart, er dog vel en Overbeviisning, som maa bemægtige sig
Enhver. Det er især paa Stænderne vi maae stole. Vi ville haabe,
at de ville gjøre deres Pligt."
   Ved lignende fortvivlet Finantsnød sammenkaldte man ogsaa
Notablerne (Stænderne) i Frankrig 1789. Paa disse stolede man
ogsaa der. At der maatte gjøres Noget var en Overbeviisning,
som hadde bemægtiget sig Enhver: -- og -- sandelig! -- der
blev gjort Noget! I Danmark har man nu intet Norge mere, til
at dække saadant Deficit! dog gives der her en Dæmringstrop,
der seer med Længsel tilbage til disse ægyptiske Kjødgryder --
saafremt eller ikke Længselen er børstet af dem, ved Dæmrings-
heltens Afbørstning i Kjøbenhavn!

Red.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE