HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


TIL
DET THEOLOGISKE FACULTET

(Indsendt.)

Statsborgeren 27. feb. 1836.

   Trangen til en forbedret Religionslærebog yttrer sig alt mere
og mere. Den er gjennem de offentlige Blade oftere bleven ud-
talt; Kirkedepartementet har for flere Aar siden viist at det
interesserer sig for Sagen, og saavidt vides har det gjort hvad
det kan gjøre: det har nemlig sendt de indkomne Manuskripter
Facultetet til Bedømmelse. Her, fortælles der, have de hvilet
i flere Aar. Inds. indrømmer, at der skal Tid til rigtigen at
bedømme hvilket af Skrivterne, der bør foretrækkes de andre
og udgives, men han synes dog at Betænkningstiden bliver vel
lang, og at det vel nu kunde være paa Tiden at komme til et
endeligt Resultat. Han antager endog, at en længere Taushed
fra Fac.s Side i denne Sag vil udtydes mindre fordeelagtig, og
vover derfor at anholde om at det snart vil foretage noget des-
angaaende.
   Som nok en Grund for Facultetet til at paaskynde Sagen maa
formeentlig tjene, at man maaskee i dette Aar kan vente, at
Sognepræst Stockfleth vil begynde paa at oversætte og trykke
Religionslærebogen paa Finsk, og man vilde følgelig deroppe
komme til at drages med Pontoppidan endnu et halvt Aar-
hundrede, hvis den blev oversat og trykt forinden den nye Lære-
bog udkom.

En Oplysningsven.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE