HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.232  
TRÆK AF DEN PERIODISKE LITTERATURS
INDFLYDELSE PAA ALMUESMAND

(Indsendt.)

Morgenbladet 20. aug. 1835.

   Det er en Kjendsgjerning, som Oprettelsen og Afbenyttelsen
af Bogsamlinger og Læsecirkler imellem Almuerne samt Skil-
ling- og Penning-Magazinets eller Penning- og Skilling-Magazi-
nets Subscribentlister, og det Særsyn, at den portoløse Statsbor-
ger kan holde sig, lægger for Dagen, at Læselyst eller, hvad
maaskee er det Samme, Oplysningssands i de senere Aar mæg-
tigt har udbredt sig imellem Landalmuerne, idetmindste i flere
Districter For faa Aar siden var det usædvanligt at see en
Avis i Bondens Haand; men nu er det ikke saa. Han befinder
sig ofte i en Kreds, der holder vore politiske Tidender, og er,
uden at det gaaer til Latterlighed, i sit Sind og i godt Selskab,
en ivrig Christino, Whig-Reformer og Tilhænger af Dronning
Maria. Saavidt han kan, hjælper han med eget Ræsonnement
paa vore politiske Blades kritikløse Referater. Paa Grund af
et saadant om en mulig Forening af de 3 nordiske Riger, meente
en Oplænding, der var mindre tilfreds med det Bestaaende,
end almindeligere er Tilfælde, at den vilde "bære ad det samme
blodige Helvede til, som slugte den forrige", om den ikke istand-
bragtes under republikanske Former ligesom i Nordamerika,
hvor større og mere fra hverandre fjernede Stater fastholdes
under saadanne alene. I Anledning af en Amerikanerne for-
kleinende Beretning, der sandsynlig var hentet fra Riises Ar-
chiv, yttrede En, at det ikke var forunderligt, at Europæerne
bagvaske Amerikanerne, saasom Skyggen af Amerikas Storhed
allerede naaer over Oceanet og langt ind i vor Verdensdeel,
mødende i Tydskland, der saaledes befinder sig i det værste
Mørke, den af Ruslands Pyramide; og at vi fra Sverige kunne
hente lignende Exempler i det Mindre paa en Misundelse, der
vel er ligesaa uædel, men ikke saa skadelig som den private og
almindelige menneskelige. Om Hr. Roosens Protest meente en
ung Bonde, der nylig havde taget Gaarden, at det var Skade,
at Forf. ikke havde fremsat en Maade, hvorpaa den hele Nation
kunde lægge sin Protest for Dagen; men en gammel Mand
d.III,b.2,s.233   yttrede, efterat have paapeget de Vanskeligheder, vort slette
Postvæsen lægger en almindelig Meddelelse og Opinionsbevæ-
gelse iveien, at Storthinget maatte paatage sig det Hverv, og at
en saadan Protest maatte være historisk gyldig som skeet ved
Nationens Befuldmægtige. Striden om Norges Dæmring er ogsaa
bleven Folkets indre Masser bekjendt. En gammel Føderaads-
kone, paa hvem man kunde anvende

"hvad vil du Trold og med Aviser skjemte"

(et Citat, som jeg beder hende, naar hun læser dette, af Yndest
for Holberg at optage med Godmodighed) var af den Mening
om det welhavenske Manifest til Venner og Fiender, at "det
var F -- til lang Smidning paa de Landser", og "at man ikke
burde love medmindre man kunde holde", "at de ventelig vare
blevne kolde eller, som man siger, at Kagen var falden i Asken."
Avislitteraturen og Skillingmagazinernes Afbildninger give Al-
muesmandens Forstandskræfter en ny Livlighed, idet de
vække en hos ham hidtil, undtagen af Naturscener og Even-
tyr, urørt Egenskab, nemlig Phantasien. Paa dens hidtil øde
Marker udfolder sig Skuet af fremmede Lande og Folk og
Naturfrembringelser. Jeg har seet en Bondedreng af Hukom-
melsen efter Skillingmagazinets No. 1 forsøge en Afbildning af
en Leopard, der viste at hiin Evne var i fuld Virksomhed. Kat-
ten maatte dog tilsidst hjælpe ham.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE