HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.440  
[NOTE TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM
BYRÅCHEF BERNHOFT]
Statsborgeren 24. juli 1836.

   Idet Inds. omtaler dette Forhold1, og for ogsaa at vise Man-
dens Solside, nemlig Smagfuldhed og Forstand, for ikke at sige
Geni, samt hvor parallel den løber med hans høje Patrons, kan
man ikke negte sig Fornøjelsen af at meddele følgende Træk.
Statsminister Løvenskiold udbad sig af Hr. Bernhoft, som den-
gang i en beskeden Informator indsluttede sin vordende Storhed,
en passende Inskription til Frontespicen paa Søilefaçaden paa
Fossum. Da brød man Hovedet kan man tro; men endelig sloges
Goethe op og den overmaade betydningsfulde Linie valgtes:
"Auf Seulen ruht das Dach" "paa Søiler hviler Taget" etc.
"Dette er et Tag paa Søiler eller et Søiletag." Man sige ikke,
at Enhver kunde see sligt. Thi det maa jo efter Indskrivten
være en Opdagelse hvorfor den geniale Inskribent har Æren.
Men nu straaler i forgyldte Jernbogstaver: "Auf Seulen ruht
das Dach" ikke alene hans men den høje Principals Forstand
til evindelig Hæder. "Auf Seulen ruht das Dach!" -- O slige
smaa Træk ere overordentlig karakteristiske og fortræffelige
til overalt at kaste et Lys paa den sande Gehalt af Aander, som
troe sig udrustede til at udholde Oppositionen imod et Folks
forenede, og som indbilde sig, at en dybere politisk Viisdom, en
højere Dannelse, en friere over alskens Specialiteter og Agonier
ophøjet Anskuelse ere Elementerne til deres modbydelige
Aristokrati og hullede Servilisme, paa hvem Buxelommerne
stikker ud. I andre Lande, navnlig i England og Frankrig, veed
man derfor at sætte Priis paa slige Træk, hvoraf man omsider
ved simpel Sammensætning erholder den markerede Person,
Publikum gider kjende i hans hele Individualitet. En Dumhed
er nok til at gjøre en Saadan til et staaende Karrikatur for
Livstid, og saaledes er hans Indflydelse tabt. Træk af Forstand
derimod, Vid eller Esprit, formaa at parre offentlig Agtelse med
en høi Grad af Upopularitet. Ak! "Auf Seulen ruht das Dach!"
Ubetaleligt! Auf dem Staatsminister ruht Bernhoft. Betaleligt.
1  tilbake[At Bernhoft er "Løvenskiolds fortrinlige Klient".]
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE