HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[L. K. DAA OG WERGELANDS HUND BELLA]

(Indsendt.)

Christiania Intelligenssedler 2. aug. 1836.

   Den Person, der er bleven paaført Sag til sin Hunds Øde-
læggelse, fordi den bed En, som advaret gav sig af med den paa
dens Post, har ingensomhelst Anmodninger og Bønner om at
dræbe den erholdt fra denne, men kun besvorne Forsikkringer
om at Hunden skulde dø og hans Spørgsmaal gjennem Politiet,
om han enten vilde det eller have Sag efter allerede indleveret
Klage.
   Forøvrigt berettes, at Hundetvangen skal have sin Oprindelse
fra Struensee, der paa en Spadseretour med Dronning Mathilde
opdagede ved Nyboder i Kjøbenhavn en Mængde Hunde, hvor-
ved Dronningen fik Anledning til den Bemærkning, at disse
Folk der maatte leve godt, siden de kunde holde saamange
Hunde. Dette skal da have været den despotiske Minister nok
for at gjøre sig endnu mere forhadt ved en Anordning, der for-
modentlig er Føder til den af 1786, som forbyder alle Hunde i
Agershuus Stift nogensinde at gaae løse. I 1808 iværksatte
Politiet i Kristiania en nem Beskatning, idet den tillod de Hunde
Frihed endog i Hundedagene, som vare forsynede med et Politi-
tegn, hvorfor erlagdes 1 Daler og som aarligen maatte fornyes.
Under Skin af at sørge for den offentlige Sikkerhed er det ellers
meget let at faa Eiendomsfriheden over hvilketsomhelst Dyr
tilintetgjort, idet man heller fornegter sig en uskyldig Tilbøjelig-
hed og naturlig Ret end priisgives uophørlige Uleiligheder og
Udsugelser.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE