HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 21. aug. 1836.

   Norge. Paa Fuldmagt fra Storthingsmand Valstad har Stifts-
overretsprokurator Horn paa Beskikkelse til Kristiansands-
avisens Redaktion, om den selv vilde paatage sig Ansvaret for
Stykket i No. 56, 1836, erholdt opgivet som Forfatter Byfoged
Guldbrand Thesen
dersteds. Denne Mand har da atter bestyrket
den almindelige Mening om hvorlidet det er bevant med hans
Skjønsomhed som Jurist. Thi endog om han ikke havde dom-
fældet sig ved om enkelt Navngiven at bruge en efter sin Natur
ubeviislig Injurie, der i høieste Maade graverer den sædelige
Karakteer, maatte hans skammelige Beskyldninger mod andre
kun som Bønder paapegede Repræsentanter, ikke at tale om
Tonen i det hele lumpne Angreb paa Storthinget, paadraget
ham en Proces af de farligste Følger. Det er af sine Egne man
skal have det, siger man; og angjældende Guldbrand Thesen er
ogsaa en Bonde af Fødsel, og det ligesom Valstad fra Store
Næs, hvor dog ellers hans Frænder ere blevne trætte af Slægt-
skabets Ære, der idelig faldt dem kostbar, uden at de fik god
Tak derfor. Thesens Lykke som Højesteretsadvokat var nemlig
yderst slet. At det ikke var nok at være kostbar som de bedre
Advokater for at vinde deres Indtægter, fandt han først for
d.III,b.2,s.457   silde efter at han havde lagt al en overmodig og fordringsfuld
Embedsmands Ødselhed og Forfængelighed for Dagen i de Ar-
rangements han traf ved Aabningen af sit Advokaturs drømte
Guldgruber. Dette anføres fordi det afgiver fornyet Vidnesbyrd
om at Forfængelighed er Roden til alt Ondt, og her da i Form
af Misnøje med sin Stilling, Overvurdering af sig Selv og over-
spændt Krav paa Livsnydelse. Slog ikke Advokaturet til, og
var Byfogedembedet en Spekulation, der idet mindste en læn-
gere Tid, end taales kunde, ikke svarede Regning, saa maatte
man prøve sin Lykke som -- Forfatter, som Forsvarer af den
for Landet maaskee skadeligste Handling, Magten endnu har
tilladt sig, som Angriber af Storthinget i en saadan Tone, at
den maatte tildrage sig Opmærksomhed. Manden, som nys har
negtet at være Supplikant, skal dog nu være det til Nummedals
Sorenskriveri.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE