HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


BIOGRAPHISKE SKIZZER AF KAVALEERLIVET

(Fortsættelse fra forrige Hefte Nr. 29-30.)

Statsborgeren 7. juli 1833.

   Mens han skyndsomt ifører sig en Kjole, bekige Kjøben-
havnerne de Flasker, som ere hensatte under Ovnen, eller drive
nynnende omkring. Hurtigt! Bouteljerne klinge . . Kavaleren
d.III,b.2,s.23   kommer. "Ah! Messjeurs! vær saa artig at sidde ... hvad
beha'er? Men mon jeg bør trække Kjole paa nu?" -- "Nei
Frak! Frak!" raabe de alle. Frakken altsaa paa. "Hvad
beha'er? Hvad maa jeg opvarte med?" Klokken klingrer. Gar-
çonen kommer, Portvinen, Champagneren, Cigarerne komme.
Men mens de Herrer gjøre sig tilgode ved og over Kavaleren;
han paa det flittigste erkyndiger sig om hvorledes han med An-
stændighed kan udtale det og det Ord, uden at røbe sin Norsk-
hed; mens man leer af fuld Hals over hans saakaldte, ja af ham
selv kaldte Idiotismer, som han "be'er saameget de ærede
Herrer ikche at ta'e ilde op;" mens en nye Champagnestrøm
ombølger Duusringen og Kavalerens Stolthed over denne Ære
syder iveiret med det puttrende Skum, og hans henrykte Sjel
opløfter sig i Champagnerens Aroma, medens de fremmede
Herrers Reqvisitioner udbrede sig til Statsleverancers Vidtløf-
tighed: saa ville vi med en af Snyltegjæsternes Uforskammenhed
kige i det, Kavaleren skrev paa derinde ved sin lille grønne
Reisepult . . Ah! det er Dagbogen.
   28de Juni. Allerede spiist deilige Moreller. Dog forsikkrede
Hr. Scherning, at de burde spises med Sukker og Maderaviin,
hvilket vi ogsaa gjorde. NB. I Norge haves endnu ikke Moreller.

   29de Juni. Rundetaarn er et temmelig høit, rundt Taarn.
   30te Juni Kl. 10 minutter over 11 1/2 havde jeg den høie Ære
at see Hs. kongelige Majestæt Kong Frederik, som gik med
sorte Klæder og spadserede med en Stok paa Ryggen. Han
havde hvidt Haar og hvide Øienbryn. (NB. herom skrives Brev
til Onkel Jacob). Jeg mødte ham paa Volden, og vidste ikke
at det var H. M. Kongen før Kopist Lamberg tog mig i Armen
og sagde "det var Kongen".

   1ste Juli. Spadserede fra 11 1/2 til 3 i Gothersgaden, som er
noget andet end baade Kongensgade og Storgaden i Christiania.
Kl. 6 kom 3 artige Kjøbenhavnere ind til mig, og gjorde Be-
kjendtskab med mig. Sidenefter foreslog de mig at gaae til
Gianelle, en Italiener, hvor vi spilte Billiard og drak Kardinal.
(28 Rbdlr, 2 Ort). Kom hjem Kl. 3 1/2.

   2den Juli. Dhrr. Bøgerup, Viol og Woverup kom ind til mig
idag, spiste med mig ved Table d'hote, og saa tog vi ud til Dyre-
haven. Der er mange Bøgetræe; men Nattergalen hørte vi ikke.
d.III,b.2,s.24   Kom hjem før Solen gik ned, da Herrerne havde lovt at følge
med mig paa Kongens Theater. Jeg saae der længe før nogen i
Christiania "Recensenten og Dyret", der er et ypperligt Stykke.
(I alt 25 Rbdlr.).
   3 Juli. Idag saae jeg en Tydsker, der trak omkring med en
udklædt Abekat, der kunde dandse meget moersomt. Omkring
Amalienborgpladsen ligge deilige Palæer, der ere noget andet
end Palæet i Christiania. NB. Spiste ægte Skildpadde, der
smagte meget godt. Var paa Komedie og saa Recensenten og
Dyret.

   4de Juli. Hilste paa Hans Exellence Geheimestatsminister,
Storkors af Dannebrog, 1ste Deputeret i Toldkammeret m. m.
Møsting paa Gaden, der gjorde mig den Ære at hilse igjen,
hvorfor Woverup spurgte, om jeg kjendte ham. Kl. 4 saae jeg
Prindsessernes Kareth; men Gardinerne vare nedtrukne. Saae
Rec. og Dyret.

(Fortsættes.)


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE