HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[ANMERKNING TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM
DEFENSOR VED RIKSRETTEN]
Statsborgeren 4. sept. 1836.

   Her foran "uforsvarligt" har Inds. brugt et Ord, som vel i
al Maade var anvendeligt, men som vi maa sløife paa Grund af
det fremdeles Aag af en Pressetvangslov, der kan gjøre og gjør
det til en Forbrydelse at give Sandheden Udtryk. Enhver, der
har Agtelse for Sandhed og Retfærdighed, vil dog vide hos sig
selv at give Tingen den rette Benævnelse. Defensor -- den over
Landet ved sine bekloede udsendte Befuldmægtige som en
Folkeskræk bekjendte Bankadvokat -- vilde under andre Om-
stændigheder, og at slutte efter de Krudttaarn af Invektiver og
Injurier, han har ladet springe i Luften mod Storthinget, være
Den, der bedst vilde kunne karakterisere slig Gjerning, hvorfra
vi bede Himlen at vore Domstole maa vorde forskaanede, saa-
som det ikke altid staaer i Deres Magt eller Sædvane at under-
søge om alt, en Advokat anfører som Faktum, er Sandhed.
Red.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE