HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.434  
["DEN CONSTITUTIONELLE"S POLITIKK]

(Indsendt.)

Statsborgeren 14. juli 1836

   Det maa være ubehageligt nok for den Constitutionelles Re-
daktion, at dens Spalter altid fortrinsviis tages i Beslag, naar et
eller andet Kjeltringsstykke skal for Lyset, ret somom deslige
der naturligen hørte hjemme. Der søgtes og fandtes Plads for
Angrebet paa Eidsvollmonumentet og nu i de sidste Dage for et
Forsvar for Storthingets Opløsning og Angreb paa Odelsthin-
gets Beslutning om Rigsret samt endelig for en Daddel over det
Vivat, som endeel Borgere bragte Advokat Sørenssen. Ingen
af disse Opsatser, der aande en Tænkemaade saa aldeles mod-
stridig Folkets, at den kun kan næres af meget faa Enkelte,
hvis Interesse er ligesaa afsondret fra den almindelige, og fra
hvem det altsaa er høist ønskeligt om Nationen ved Leilighed
kunde vorde renset, er af Redaktionen ledsaget med Bemærk-
ninger; men om at de ikke ville udeblive, om at saavel den
Cst.nelle som alle andre norske Blade vil afgive Vidnesbyrd om
at Storthingets beundringsværdige Adfærd er almeenerkjendt,
bør man holde sig forvisset. Væk med Nationens aabenbare som
med dens snigende Fiender! Væk med dens Friheds Forrædere!
Storthingets Bagvaskere, Retfærdighedens Hadere! Væk med
Nationens Rettigheders Foragtere! De Forsvenskede og Ræv-
bælgerne hvor de gribes paa sine Gjerninger, væk!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE