HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 14. april 1836.

   Danmark.Tilgagns-Reformer udgaa aldrig fra Regjeringerne.
Idetmindste giver Historien herom ingen mere smigrende Lære.
Hvilket Makværk er det saaledes ikke, som den danske Regje-
ring har ladet denne, hvad Klasserne udenfor Bondestanden an-
d.III,b.2,s.374   gaar, saa oplyste Nations Udvalgte sysle med under Navn af
Provinds-Stænderforsamlinger? Det kaldes en Slags repræsen-
tativ Stat. Ja en Slags, og det er bleven det ved Tvangen af
Finantsernes ulykkelige Stilling mere end ved det Bydende i en
oplyst Folkemængdes Krav. Den samme økonomiske, ikke mo-
ralske, Grund bragte ogsaa den franske Regjering til i 1787 at
fremmane den gamle repræsentative Forfatning. Men hvor høi
Tid det isandhed er for den danske Regjering at interessere
Nationen for sin politiske Existenz, vil man finde følgende
Skildring af Finantsernes betænkelige Stilling.
   1ste Januar 1835 udgjorde den danske Statsgjeld:
den indenlandske ................... 71,481,000 Rbd.
den udenlandske .................... 58,324,000 --
Summa . . 129,805,000 Rbd.
Renterne udgjøre:
for den første.... 2,877,000
for den sidste.... 1,888,000
4,775,000
Statsudgivterne udgjøre: I Sølv:
Civillisten (til Hoffet m. m.) ..... 1,480,000 Rbd.
Diplomatien ........................ 379,000 --
Civiladministrationen .............. 1,012,000 --
Flaaden ............................ 1,203,000 --
Hæren .............................. 2,652,000 --
Statsgjelden, med omtrent een Mil-
lions Amortissement .............. 5,736,000 --
Pensioner, m. m .................... 821,000 --
Publike Indretninger................ 671,000 --
Colonierne ......................... 140,000 --
Porto .............................. 32,000 --
Stænderne ......................... 40,000 --
Bestemte Udgivter................... 100,000 --
Summa . . 14,266,000 Rbd.

   Statsindkomsterne udgjøre blot 13,945,000 Rbd., hvoraf Land-
skatten af omtrent 2 Mill. Mennesker 3,250,000 Rbd., og Øre-
sundstolden omtrent 2 Millioner Rbd. aarlig.

d.III,b.2,s.375      Naar man nu betænker, at Kameraludgivterne ere meget be-
tydelige i Danmark, bliver det en vanskelig Opgave, uden Fol-
kets for store Betyngelse, for Fremtiden at skaffe Udveje til
Bestridelse af dette store Behov og Gjeld, som ere en Arv fra
det langvarige Eenvælde, og som giver yderligere Bekræftelse
paa den historiske Erfaring, at en Enevoldsforfatning i Længden
fører til en indviklet økonomisk Stilling. Østerrig har saaledes
flere Gange kun vidst at redde sig ved de mest vilkaarlige og
voldsomme Myntforandringer og Reductioner.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE