HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

OM BUREAUCHEF BERNHOFTS FÆDRELANDSSIND

(Indsendt.)

Statsborgeren 28. juli 1836.

   I en Tid som denne, er det nødvendigt, at politiske Partier
skarpt udskilles, at Ikkepatrioterne skilles ud fra Patrioterne,
om end den Dag endnu ikke er kommen, da Bukkene med
Strenghed skulle mærkes ud fra Faarene. Ogsaa i saa Hense-
ende er Tiden kritisk i Norge; og det er med Ret, at man idet-
mindste klipper Bukkene i Øret, om man end lader dem løbe
indtil videre. Men Saxen forgreb sig sandelig i Bureauchef
Bernhoft paa et Faar. Thi at han er en af Norges oprigtigste
Sønner kan man vel neppe tvivle paa, naar man finder at Fin-
grene paa Haanden ikke slaa til, om man vil regne efter de
forskjellige importante Betjeninger han beklæder, og seer imel-
lem dem, at han endog er Sekretær i Selskabet for Norges Vel.
At hjælpe slige Folk frem, er upaatvivlelig et af dette virk-
somme Selskabs ædleste, økonomiske Formaal, der, i Behold af
ovennævnte uskyldige Lignelse, maaskee kan rettest henføres
under dets priisværdige Omsorg for Faareavlen. Og saadant
maa isandhed opmuntre Folk til at ophjælpe Selskabet.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE