HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.236  
[OM SKOTSKE OVERSETTELSER AV NORSK
FOLKEPOESI]

[Anmerkning til "Norsk Krigssang efter Derwent Conways
Oversættelse", se I, 2, s. 44.]

Bien oktober 1835.

   Dette er den tredie Prøve paa norsk Folkepoesie, som be-
meldte Skotlænder leverer som oversat fra "Høinorskt" (High-
norse), et Navn, hvormed han ventelig mener vort Almumaal.
Da denne Forfatter imidlertid synes ellers at være temmelig
upaalidelig og tilbøielig til i hvad han frembringer mere at
følge egen Lyst og Fantasie end Sandheden, og da Aanden især
i den i dette Skrifts Julihefte leverede Ballade synes mere
skotsk end norsk: kan Oversætteren ikke negte, at han nærer
vægtig Mistanke om at den fremmede Reisebeskriver har været
ædelmodig nok til at offre vort ubekjendte Folk nogle af hans
eget Genies glimrende Affald. Imidlertid veed man, at Tvisten
om Ægtheden af Macphersons Ossian opløste sig til Høiskot-
ternes Ære. Hvorfor skulde da ikke i vore Dale, i vort Folks
Kjerne, mangen Ballade af poetisk og romantisk Værd kunne
have faaet Tilvær og leve? Men saadanne er det Pligt at samle
og redde ved Trykken, ja vel og endnu bedre, i Liighed med
hvad andre Nationer have gjort, at opbevare dem i egne Sam-
linger. Nedskriveren tillader sig da at opmuntre hertil; og til-
byder sin Hjælp, om nogen Landsmand skulde troe en Omarbei-
delse og Behandling, som han ikke selv bedre vilde foretage sig,
nødvendig ved en i sig selv værdifuld, men forvansket Folke-
sang, som man ellers maatte ville meddele.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE