HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


[POLEMIKK MOT PRAEM]
Morgenbladet 20. febr. 1834.

   Procurator Praëm har i No. 38 af Morgenbl. undladt videre
Forsvar for sin i No. 27 fremsatte Bedrivt, og det af gyldigere
Grunde end den foregivne Delicatessens, der er en Egenskab,
som Folket hersteds er temmelig enigt om at frakjende ham.
Hans Delicatesse ømmedes saaledes ikke ved mangegange at
knibe Aagerrenter af forskjellig Størrelse af fattige Folk i træn-
gende Omstændigheder, og ved at holde to Exsecutioner paa een
Dag hos en udarmet Mand, hvis Enke og Spæde nu streife halv-
nøgne om i Vaadt og Koldt.
   Grunden til hans delicate Tilbageholdenhed ligger i det gamle
ultra posse o. s. v.; thi det er virkelig saa, at jeg i No. 27
ligesaa vist anførte og udtømte det Forsvar, han og Sagfører
have afgivet i Sagen, som at jeg meddeelte min Sagførers Recit,
d.III,b.2,s.114   uden dog derfor at udskrive dem begge Ord til andet. Dog
opfordres til at paavise hvor noget af nogen Indflydelse er ude-
ladt. Heller ikke er det, som P. siger, at hans Navn tilligemed
Ordet "betalt" staaer under Amtets Anviisning paa Fogedcassen
for de 40 Spd., men denne Qvittering har jeg senere overtydet
mig om staaer umiddelbar under Fogdens Beregning, skjøndt
den rimeligviis gaaer paa hiin ovenover denne staaende Anviis-
ning. Praëm har derimod Ret, naar han erklærer, at Summen
51 Spd. 54 ß findes ikke i hiin Forretningen paategnede Be-
regning fra Fogden; thi der staaer -- men ikke saa ganske
tydeligen -- 41 Spd 54 ß. Men man behage blot at erindre,
at Praëms beregnede Mødesalar l0 Spd. ikke er indtaget i
denne Beregning, som det dog vel burde, da Forretningen om-
nævner det i det Foregaaende; og man vil da netop faae ud
de 51 Spd. 54 ß, som jeg omtaler. Med denne fuldstændige
Sum i Tanken, hine Tal og P's. Qvittering derunder for Øje
skrev jeg altsaa som der skulde staae; og i sig selv var ingen
Feil i at jeg læste 51. Men at kaste sig paa Bagateller, ihvor
tomme og irrelevente end, naar Hovedsagen ei kan forsvares,
er et kleint Fif, som selv den ujuridiske Synder aflærer Procu-
ratoren. For denne er det naturligt.
   At det er, som Praëm siger, forblevet uimodsagt, at han ikke
har fordret eller erholdt de l0 Spd. for Mødet, kan, skjøndt
høist uvist, gjerne være; men sagt og beviist er det, at han har
faaet 70 Spd. hos sine Parter, og deri Salaret 40 Spd. engang,
og 40 Spd. af det Offentlige, Salaret nokengang, og at der
ikke fandtes ved Exsecutionen Udlæg for de 40 Spd. saasom
nemlig P. havde bemægtiget sig hine 70 Spd., som hans Parter
efter Dom skulde have. Der er da gode Grunde for, om han
ei har erholdt de l0 Spd.; og har han det ikke, da seer man,
at det ikke er bedre fat med praëmsk Ædelmod, end at den
forholder sig til Forbrydelsen som Skyggen til Legemet.

   Hvad Uddraget af Praëms Forbrydelser betræffer, da har
jeg intet saadant forfærdiget udenfor Indlægget; tænkeligt er
det heller ikke, at dertil i Morgenbl. skulde blive Plads. De
egne sig kun til Forglemmelse, og først af den, der har lidt
meest ved dem.

l0de Februar.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE