HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OM EN MERKELIG POTETSORT]
Statsborgeren 22. nov. 1835.

   Udtog af et Brev fra Prinds Rohan, dat. Genf. 25. april d. A.
til Gartner Bonnefont i Annoncay, meddelt i den danske Have-
tidende No. 18, indeholder Beretning om en høist mærkelig
Afart af Potetes, opkaldt efter Prindsen og hvoraf han sender
Hr. B. et Exemplar til Foræring. Den skal for 4 Aar siden være
fremkommet af Frø, og af Producenten været holdt saa hem-
melig, at han lod den dyrke i et lidet, med Muur omgivet Rum,
hvor den i hans eget Paasyn optoges af Jorden og derpaa for-
varedes under Laas og Lukke. Han havde endog negtet Kongen
af Preussen den. For en kostelig Kaktusplante tiltuskede Prind-
sen sig dog et Par af disse vidunderlige Potetes, dog imod Æres-
ord, aldrig at give deraf til Holland, Belgien, England, Preussen
eller Tydskland; men at han formodentlig ikke tænkte paa
Schweitz eller Frankrig, kan man takke for Kundskaben om
den. Som Exempel paa dens overordentlige Frugtbarhed for-
tælles blandt andet, at en Hr. Martine i Alais sidste Efteraar
d.III,b.2,s.274   har høstet Potetes paa 13 14 Lodd, paa 11 18 Lod og paa
9 26 Lod. En ganske liden Potet med 4 Øine afgav et Pro-
dukt af 481/
4 Lod eller over 1500 Fold. Det formenes, at Potetes
af dette overordentlige Slags vil herefter kunne erholdes hos
Bonnefont.
   Denne Beretning er optagen i mange danske Blade af Have-
tidenden; og det formenes, at den heller ikke vil ansees umærk-
værdig for Statsborgerens mange Velyndere blandt Fædrelan-
dets hæderlige Jorddyrkere.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE