HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[SVENSK LOJALITET]
Statsborgeren 15. sept. 1836.

   Den svenske Statstidning fremstiller i Nedenstaaende atter
et Træk af Loyalitet, som visse Folk ville mene vi Nordmænd
kunde have bedre af at tage tilfølge end at subskribere til Eids-
vollmonumentet. Det afgiver et for smukt Sidestykke til det
om Minderidtet i Gefle til at vi kunne glemme at tage det op.
I gamle Dage, da de oldenborgske Konger yderlig sjeldent be-
søgte Norge, sattes ogsaa Støtter hist og her hos os; men det
var paa mærkelige Steder, saasom Dovres Top, Gjellebek og
Kongsberg, saa Mindestenen synes mere reist for deres end for
den Kgl. Gjæsts Skyld, og desuden maatte en Konge dengang
betyde noget andet end nu. Ved det svenske Borgsjø, som vi
snart skal høre om, er derimod først nu blevet noget mærkeligt
ved Støtten i Anledning af Kongens Nærværelse d. e. Gjennem-
fart paa en Reise. Anledningen fremhæves at være denne,
mens man holder det Rimeligere, at forevige Mindet om Hs.
Majestæts Godhed mod Sognet, i Baggrunden. Det er vist, at
Hs. Majestæt da vilde erholde mange Mindestøtter. Og be-
synderligt er det baade, at ikke flere Krybere have været ude
med slige Planer, hvorved man idetmindste gjorde sig fortjent
af Vejvæsenet, som derved kom til statelige Miilstolper, og at
Eidsvollmonumentets Fiender ikke have forsøgt dette Middel
til at bringe alt Monumentvæsen i Miskredit.
   "Borgsjø den 25de Aug. Det Monument, som Hs. Kgl. Maje-
stæt i Naade har tilladt Borgsjø Menighed at opføre forat be-
vare Mindet om Hs. Kongelige Majestæts naadige Besøg, af-
dækkedes idag Kl. 3 Eftermiddag. Det var samme Dag sidst-
leden Aar og omtrent den Tid paa Dagen, da Borgsjø Sogn
havde den Lykke at see Kong Carl XIV Johan inden sine
d.III,b.2,s.501   Grændser. En talrig Forsamling havde opstillet sig paa begge
Sider om Monumentet, som var af støbt Takjern med følgende
Inskription i forgyldte Bogstaver:"

Nära ett och ett halft århundrade
sedan
någon Svensk Konung
besögt dessa bygder,
helsädes här
d. 25 Augusti 1835
Konung CARL XIV JOHAN
af tacksamme undersåters
glädje och vördnad.
Hans färd genom Norrland
var
ett kärlekens segertåg.
Borgsjö Socknemän
resta minnesvårdan.   "Bag Monumentet var i en Halvcirkel Træer opsatte, og paa
dets Sider to temmelig store Bjerker, forbundne med en Løv-
kjæde. Paa Steenfoden var Blomster anbragte. "En djup
tystnad rådde." Ved Monumentets Afdækning raabtes tregange
Hurra "med Liflighet", hvorved Bergskud afløstes. Derpaa
fremtraadte Komminister Pastor Carleson og i en ukunstlet
Tale tolkede baade Landets Forbindtlighed til Hs. Majestæt i
Almindelighed og Sognets i Særdeleshed for hvad Hs. Majestæt
havde gjort det under Misvæxtaarene, og endte med at anmode
Landshøvdingen om i Underdanighed at fremføre for Hs. Maje-
stæt Menighedens undersaatlige Ærefrygt, Taknemmelighed og
Kjærlighed. Den skjønne Psalme 304 blev afsjunget. Høitiden
var forbi. Der var noget ubeskriveligt rørende i at see en for-
samlet Menighed, i dyb Følelse af sin store Forbindtlighed til
Landets Velgjører, ukunstlet at takke den Algode derfor, fra
hvem al god og fuldkommen Gave kommer. "En stilla andakt
och kärlek utmärkte alt, och de församlade åtskiljdes likasom
ifrån en religiös högtid, der känsla är i hjertat, utan at ud-
trycka sig med stora prunkande ord eller en stojande glädje."

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE