HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


ATPAAORD
[TIL DIKTET FRAMNÆS -- BALESTRAND]

Bien juni 1833, bd. 4, s. 126.

   Man skal paa Frithjofssaga-Scenen ikke have saa ganske let
forat gjenkjende sig, om man kun medbringer det Begreb derom
Digtet meddeler. De to yndige smale Kyster Vangsnæs og Bale-
strand skulle vel ikke forekomme os fremmede, men desmere
den vældige Natur, hvori hine synke tilbage. I Digtet finder
man kun lidet Spor til Alpnaturen fremtrædende med en høi-
røstet Hærold i Qvinenfossen og ganske nær den mørke Sogne-
fjord glimrende i Tiugums Snebræer. Disse Eiendommeligheder,
som man bør ønske den store Skjald havde seet forat have kun-
net laant dem en sanddruere Pensel, stemme fortræffelig med
den historiske Frithjof hin Frøkne, men de stemme ikke med
den Romantiske hos Tegnér. I Sognenaturen og Frithjof, som
den var, ligger noget mere titanisk end Tegnérs yndige Ro-
mance har kunnet give dem. Sværmere for Frithjofs Saga ville,
om de -- som stundom er Tilfælde -- begive sig en 30 Miil til-
krogs til Stedet, finde sit Sværmeri nedstemt for Digtet, men et
nyt fremfødt for Naturen der, en ny Frithjof, Frithjof som han
var vil forme sig i deres Indbildningskraft, Frithjof hin Frøkne
og Naturen om hans Odel ere Opgaver for en byronisk, ikke for
nogen southeysk Genius. Man er paa intet Sted mere tilbøielig
til at give den kjøbenhavnske "fine Kunstverdens" Kunstdom-
mer Ret i den Paastand blandt hans mange Angreb paa Frithjof-
sagaen, at "intet Tidsrum egner sig mindre til en alene roman-
tisk-sentimental-moderne Behandling end netop Frithjofs." Dog
bliver det kun en Digtet lidet forkleinende og maaskee kun i det
Subjective grundet Sandhed, at man med større Behag læser
Frithiof i sin Sofa end paa dets Scene med den atheistiske, vold-
d.III,b.2,s.18   somme og dog ædelsindede Heros i Tankerne, gynget midtimel-
lem Framnes og Balestrand paa den Frithjofs Harme lignende
Fjord -- der hvor ovensatte Linier fødtes, borthvirvledes af et
Stormkast fra Tiugumsbræen, bortskylledes af en rullende
hvidttakket Sjøalpes Skumlavin, men indprægedes netop derved
til at gjenerindres under Balestrands Roser og hvide Morel-
telte." (Derfra har nu Bien hentet dem).

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE