HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


Hennrik Wergeland

[OM SKILLING-MAGAZINET]

(Indsendt.)

Statsborgeren 25. okt. 1835.

   Blandt Godtkjøbsskrifter fortjener at nævnes "Skillingmaga-
zinet". Først fordi det i den senere Tid er redigeret godt, Styk-
kerne ere godt valgte, skjøndt Redaktionen langt fra i den
Henseende endnu har gjort, hvad der til Øiemedets Opnaaelse
bør gjøres; dernæst er det nyttigt for den almindelige Mand,
for dem, der ikke kunne kalde sig lærde, for Børn; nyttigt for-
medelst de skjønne Afbildninger af alle Slags Indhold, hvorved
Kundskab om enhver Gjenstand efterhaanden erhverves, hvilket
baade er interessant for det lærelystne Menneske og gavnligt
for den i sit Fag duelige Mand. Som Følge heraf bliver det og
eengang i Tiden, eftersom det gaaer fremad, at ansee som et
Huusbibliothek, der bliver en Vederqvægelse for Bonden at tage
for sig og læse høit af i Vinterqvellene, naar han kommer ind
fra sit Arbeide, og det kan blive en nyttig Haandbog, hvori han
d.III,b.2,s.247   kan kaste op om nyttige Tings Tilberedelse o. s. v. Skillings-
magazinet faaer altsaa Rang efter Bibelen og Psalmebogen, og
kan lægges ved Siden af Snorro, da Nytten af Skillingen i daglig
Liv altid føles.
   Endelig fordi er det billigt, og af den Grund altsaa fortjener
Navn af Godtkjøbsskrift; men jeg vil snart ogsaa ophøre at
kalde det saa, om Redaktionen vil vedblive at ophøie Prisen for
Ikkesubskribentere, jeg troer med hele 30 ß Qvartalet, om ei
mere. Man bør betænke, at da Dagens Nyheder ikke benyttes
til dette Skrifts Indhold, kan det være mangen Een ligegyldigt,
om han ei erholder noget Blad, før Heftet er sluttet. Da kjøber
Mange det indbundet, da først kunne mange Subscribenter ønske
det, og mod at betale nogle Skilling til Omslag og Heftning,
erholde det heftet. Saaledes indrettet efter hver Mands Be-
qvemmelighed og Leilighed, sige vi Skillingmagazinet er et
Godtkjøbsskrift, som er værd at eie.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE