HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[WERGELAND OG "DEN CONSTITUTIONELLE"]
Morgenbladet 30. sept. 1836.

   Jo, ganske rigtigt, en Diskurs -- og det en Søndag Formid-
dag! -- med Hr. Fougstad (paa en Tid, da han var saa artig
at invitere mig til sig) om at levere en politisk Artikkel fra det
svenske Aftonblad, er den Constitutionelles Beviis idag for at
jeg har "henvendt mig til Redaktionen om at levere Bidrag til
Bladet mod Betaling". Og ikke alene med Fougstad, men ogsaa
d.III,b.2,s.533   med Johan Dahl. Godt! Den sidste Mand træffer Papegøiens
Forfatter vel neppe nogensinde, uden at skaffe sig en eller anden
Fornøielse. Og det kan, om Spørgsmaalet "om hans indsendte
Bidrag kunde ventes salarerede" nogensinde har været fremsat,
naar man i Forbigaaende skal finde paa noget, ingen liden For-
nøielse have været, at see dette Ansigt, saaledes som Enhver,
noget bekjendt vil kunne imaginere sig det ved et saadant
Spørgsmaal af den Mand, af En, som i foregaaende Handel med
Hr. D. havde staaet sig særdeles vel. Men hvorfor ikke sætte
det i Forbindelse med det Spørgsmaal til Hr. D., jeg forleden
paa Comedien lod falde mig af Munden, om Bogtrykker Aal-
holm endnu var ilive efter sit slet lønnede Slid for den Con-
stitutionelle? om ikke hans Skygge endnu spøgede i Bogtrykke-
riet, som han havde slæbt hid forat slæbe sig ud deri indtil han
efter kort Tid var glad ved at give det Dahl ivold? og om han
ikke hørte til Redaktionen, der i den senere Tid trykker saa
lystigt løs paa mig, med mere andet Snak, som dog kunde være
godt nok? Man kunde jo, iblandt andet, let faae ud deraf, at
jeg selv tænkte at arbeide mig ind i en ledig Plads i Redak-
tionen. Ja! hvorfor ikke, at jeg havde henvendt mig derom til
selve Redaktionen?
Den 29de September.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE