HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

ANBEFALES DE NORSKE JAGTFORENINGERS
OPMÆRKSOMHED

(Af en Skrivelse fra Cand. Wergeland til "Jägareförbundet i Stockholm").
(Indsendt.)

Statsborgeren 10. nov. 1833.

   -- -- Forbigaaende dette, tillader jeg mig at henlede det
ærede Forbunds Opmærksomhed paa et Forslag, som gaaer ud
paa mere direkte at fremhæve den moralske, Menneskevel til-
sigtende Hensigt, som upaatvivlelig er Aandens i det ærede Jagt-
forbund. Deri antager jeg nemlig Forædlen af Menneskesjelen,
Udspreden af nyttig Viden mellem Hensigterne at glimre den
ved Siden, som ligefrem tilsigter ekonomiske og materiellere
Fordele. Alene den menneskeværdigere Jagtmaade, som des-
lige Forbund emne at iværksætte, vise hiin høiere Tendentz --
en hvormed den af Tegnér (i Sangen ved christianstadske Jagt-
forenings Skydefest) antydede Nationalgarde-Nytte af Jagtfor-
bund stemmer fuldkommen overeens. Men jeg troer, at hint
høiere Meed ogsaa kunde og burde lægges klarere for Dagen,
uden at Forbundet, ved den Udvidelse af Kræfter, som dertil
udfordredes, skulde siges at tabe den Concentrations-Styrke,
som udgjør ethvert Selskabs, der har anden Hensigt end den
blotte Fornøielses. Jagtforeningerne i Norge og Sverig vilde
derved maaskee alene tabe det Skin af aristokratisk Dilettant-
skab, som er dem til Hinder. Derfor --

   Antagende, at der i Sverig som i Norge i de fleste Bygder,
hvor Jagtforeninger finde Sted, maaskee som hos os i Forbin-
delse med Sogneselskaber, findes enkelte Medlemmer, der be-
sidde Dannelse og nogen Tid tilovers -- som f. Ex. paa Landet
stationerede Lieutenanter, Kapellaner o. fl. d. -- , og antagende
Fleerheden af disse Medborgere villige til at fremme enhver
d.III,b.2,s.73   Foreningens velgjørende Tendentz, tillader jeg mig at yttre For-
mening om det Hensigtsmæssige i at saadanne Medlemmer
anmodedes om hver i sin Kreds at give Bønder, især om de ere
Medlemmer af en Sogne-Jagtforening, fri Underviisning i Natur-
historie, Veterinærvidenskab, Førstvæsen og anden med Jagt-
væsenet i Forbindelse staaende nyttig Viden. Saaledes t. Ex.
hvor stor offentlig Nytte kunde ikke flyde af om Bønder, der
som Jægere færdes imellem aflægsne Fjelde, kom i Besiddelse
af nogen Ertskundskab?
   Undertegnede, som staar i Beredskab med at realisere en lig-
nende fri Underviisningsplan for voxne Bønder i sin Hjembygd,
troer, at Patriotisme -- den, der har dannet det ærede Jæger-
forbund -- aldrig helliger sig selv skjønnere end ved at gribe
enhver Leilighed til at fremme Folkeoplysning, -- en Sag, som
kraftige forenede Mænd, hvad Staterne end ville, paa enhver
Maade bør gjøre Sit til forat den ikke længer blot skal være
filanthropinsk Drømmeri. Feiler jeg maaskee i Maaden, hvor-
paa jeg har antydet, at en Jagtforening kunde udholde en dybere
aandig Tendentz -- og hvortil jeg vil lægge Forslag om alskens
smaae naturhistoriske o.d. Skrivters og nationale Sanges Udbre-
delse mellem Menigmand -- : saa feiler jeg dog maaskee ikke
det høie Begreb jeg gjør mig om Hvad en Forening af en
Nations kraftfuldeste Mænd kan virke, om det kun slaaer ind
i Foreningens Natur og Hensigt. Ganske fremmed derfor er det
Antydede dog vel neppe.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE