HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

TIL DEN SVENSKE LITERÆRE ALMENHED!

   Efter Wergelands manuskript (10 okt.
1833) i Kungl. Biblioteket, Stockholm.

   Nr. 15 d. A. af "Svenska Literatur-Föreningens Tidning" inde-
holdende en Hr R -- ts Kritik over Bogen "Henrik Werge-
land forsvaret som Digter og Menneske" o.s.v. faldt Under-
tegnede ihænde. Angaaende det Misdømme, denne i heimdallsk
Aand affattede Kritik afgiver over mit Skjaldskab, agter jeg
ikke at svare, saasom det faaer forsvare sig selv med de Kræf-
ter det engang for alle har, og skulde ikke fortjene Forsvar,
om det fik det fra denne Pen. Det være kun sagt til Poeticler-
nes, Æsteticlernes og vore egne Danomaners Jydegales
Fortvivlelse, at af de "Bid"-saar, det har faaet i alle 3 Riger
sprudler fremdeles den samme vena, og "Cæsarer" og "Spanio-
ler" springe frem af Blodet -- en Livsstrøm, som ganske dulmer
Smerten under den R -- tske og heimdallske Sonde, der vel, som
bekjendt, er af god udenlandsk Fabrik, men plumpt ført. (Se
Nya Argus Nr. 8, 1830).

   Derimod har jeg troet at burde i nogle Ord give Hr R -- ts'
Yttrede om mine "Planer på en fullkomlig omstöpning af den
norske vitterheten och bokbildningen"
en Belysning, som det
tiltrænger, forat ikke det Urigtige, idet det er belagt med al en
d.III,b.2,s.58   kritisk Signaturs Fripostighed, muligens skulde have en Virk-
ning paa en Opinion i Sverige, der kun i Danmark kan have
et rimeligt Tilvær mellem plebs Parnassi. Jeg vil ikke an-
tage, at Hr R -- t med Overlæg og Eftertanke tillægger et
Individ hine gigantiske Planer; -- det vilde ellers vidne stær-
kere imod hans Forstand, end det gjør, om man antager disse
Udtryk undslupne en aabenmundet Lettroenhed. Men saafremt
Hr R -- t ikke af Danske, der in casu kjende ligesaa lidet til
Forholdene som han, eller af danomanske Consorter er bleven
bundet det paa Ærmet, at slige Planer ere mine, saa bliver der
kun tilbage at antage, at hine Yttringer ere uheldigen valgte
af Uvidenhed; thi omendskjøndt de omfatte meget mere, er
Meningen utvivlsomt alene den: at W. i sine Skrivter frem-
hæver mange Ord og Bøininger af det norske Almuesprog.

Denne Mening fjerner sig ikke fra Fornuft, Rimelighed og Sand-
hed; og skulde været let at udtrykke for Enhver, der ikke har
gjort sig det til en Vane at henslænge ubeviste og ubevislige
Phraser, og at lade Sandt og Usandt, maaske uden Bevidsthed,
passere blot det har Tilsnittet af en sammenrapset kritisk Tech-
nik. Forsaavidt at dette Foretagende kan antages som, om
end paa en dadlende Maade antydet af Hr R -- t, og saaledes
er det eneste, der kan udbringe en fornuftig Mening af oven-
citerede eller indpasses derunder som dog ment: saa vedkjender
jeg mig det og har allerede for et Aar siden gjort Rede derfor
i en længere Afhandling, som endnu ikke alene formedelst Re-
dactøren Advocat Hjelms Beskjæftigelse ved Storthinget, har
viist sig i "norske Maanedsskrivt" og særskilt trykt.
   At en Forfatter, og det en poetisk, hvem det er mest at gjøre
om glat at indliste sine Arbeider i Publicums Smag; tilside-
sætter disse egenkjærlige Hensyn og offrer en Deel af sin tem-
porære Popularitet, for i dem, om man saa vil noget despotisk
og tidligt, i raske Greb at gjenerobre de malmfulde Fædrene-
røster, som det danske Uvæsen har -- men kun for en Tid og
ikke uigjenkaldeligen -- fordrevet fra Byerne og ind i Dalene --
det tyder visseligen paa en Plan og det en indgroet. Visse Folk
holde sligt ogsaa for et frygteligt Attentat. Imidlertid skulde
dog en saadan Plan og dens Iværksættelse alene kunne vidne
om et godt, om end phantastiskt, Fædrelandssind, mens de for-
d.III,b.2,s.59   nuftige Hensyn maatte omtvivles, dersom dens Sejer ikke var
grundet i en Nødvendighed, som udvikler sig til en almen-
bydende ligemeget af Folkets egen Aand som af dets politiske
Forfatning. Under saadanne Omstændigheder, der ere lette at
opdage, ja at forudsige, om de ikke allerede vare indtraadte, er
Individets Fare ikke saa stor, om det fremfor Andre fremmer
dem: det veed sig i højere Hænder, dets Foretagender antage
Præget af et Instinct, og Seiren er vis, om end saameget tid-
ligere vunden som Mænd tage djærvt og uforbeholdent i med.
Dette er indtraadt i Norge. Det er blevet klart for enhver oplyst
og velsindet Normand, at Danskevældet ikke medførte nogen
større Ulykke for Fædrelandet, end at dettes vakkre og malm-
fulde Sprogs Selvstændighed som Skrivtsprog gik tabt, idet et
selv forqvaklet dansk fortrængte det. Men dette lykkedes kun
fra Byerne hvad Talesproget angaaer: Bønderne taalte Ulei-
ligheden af i Religionsbøgerne o. a. d. at maatte lære et frem-
med Maal, og beholdt dog sit eget. Derpaa byggede da De, som
med Fryd saae og fremmede den Trang til at hjelpe paa hiin
Brist ved at benytte det indodlede fortræffelige Almumaal,
som klarere og indtil en bevidst Plan aabenbarte sig imellem
Uafhængighedens og Frihedens Velgjerninger. Med Harm saae
man vel det Bedste tabt i de mange forsvundne ejendommelige
Sprogbøininger; men man lagde strax Haand paa at redde hvad
reddes kunde; og saaledes, medens nogle Lærde med Sejer for-
fægtede det norske Sprogs og Videnskabeligheds Selvstændighed
mod Danskes egoistiske Krav paa endnu at besidde Norge som
literær og aandelig Provinds, begyndte andre Forfattere1 at
bøde paa det indførte udpidskede Skrivtsprogs Fattigdom ved
at indtage deri de almenest bekjendte, mest udtryksfulde Ord
av vort rige Almumaal. Det er allerede en 10 Aar siden en kjø-
benhavnsk Recension af Bjerregaards Syngestykke "Fjeldeven-
tyret" erklærede, at det ikke havde lykkets at forstaae det nye
norske Sprog deri. Men siden har man der mærket, at den
d.III,b.2,s.60   norske Sproggjenfødsel ligesaalidt lader sig standse af Spot
som af en Alvor, der har al en paatagen Fadermines Naragtig-
hed ligesom der er formegen alvorlig Vrede i deres Spot til
at den kan skjules. Man har derfor i Danmark, men ligesaa
forgjæves, forsøgt om ikke plumpe Grovheder skulde kunne
nedtynge denne "Vildhedens Aands" Vinger, til hvis Særegne
det ogsaa hører, at den har ikke mindste Rest av Kjærlighed
tilovers for "Kjærlighedsfolket og det gamle Kjærlighedsrige"
dernede, og at den er befængt med liberale politiske Ideer,
som ere "Troskabsfolket" en Vederstyggelighed. En Uvilje, som
begyndte at blive national, formørkede selv Videnskabsmænds
Klarsyn, og man hørte Rask og Rafn (hvilken Sidste bedst af
alle har realisert Kaiens Idee at pynte sig med Andres Fjær)
med Invectiver at bestride Normændenes Ret til at kalde sit
Sprog norskt og til at have eller nogensinde at kunne have en
egen Literatur. Maadeligt dansk Gods oversvømmede Bogla-
derne og fandt Afsætning hos den endnu fordanskede Deel af
det norske Publicum, medens selv et Værk som vore Historikeres
"Samlinger til den norske Historie" ikke fandt en Subscribent
i Danmark, hvor Historien siges at blomstre og hvor de fleste
af vore Oldskrivter og historiske Documenter ere i usurperet
Behold -- til bedre Tider. Disse vare de almene Repressalier,
som toges i Danmark mod Norges Fremstræben til Uafhængig-
hed i Sprog og Literatur. Individerne, som deeltoge i denne,
fik Personalier i Kbhavnsposterne, danske Bi o. fl. d. Mellem
dem var da Undertegnede; og mellem dem, som deraf mystifi-
ceredes, var Svenske Heimdall og Hr R -- t.
   Dog byder Retfærdighed at tilstaae, at Undertegnede fik sin
rigelige Part af hvad Polemiken om det norske Sprog gav af
sig, ikke alene fordi han skrev saaledes som hiin Nødvendig-
hed og Tidens Aand dicterede ham og enhver norsk Skjald
Modersmaalet; men fordi disse saakaldte "voldsomme Angreb
paa det danske Sprog i Norge" af visse Folk sattes i Forbin-
delse med erklærede ringere Tanker, end tilladt skulde være,
om den danske Skjønvidenskabelighed, om enkelte af dens for-
mentlige Heroer, ja selv om Oehlenschlæger, der ikke var sikker
selv i den Nimbus, hvormed han omgiver sig i sin Selvbiografi,
d.III,b.2,s.61   om det danske Sprogs Armod imod det norske baade allerede
nu og endnu mere naar det faaer fuldtudviklet sig; og med
politisk Uvilje mod Danmark og dets forvekende Literaturs Ind-
trængen hertillands -- af hvilket Alt en forskrækket Fantasi
dannede Billedet af en fortærende literær Fenrisulv, som djær-
vede at reise sig mod de hvide Aser (som de selv spille) og
mod Valhalla i Norden (d.v.s. Danmark i Norge). De norske
Udtryk blive da dette Uhyres Hyl i danske eller i jydegale
Norskes fordærvede Øren, hvem de hjemlige Toner ikke tiltale
med sin ejendommelige Sødhed.
   Om end det Vargbillede skulde passe paa Undertegnede, at
han ivrigere end Andre slider i den allerede mærkelige Rivt
imellem det norske og danske Skrivtsprog ved rigeligst at udsaae
ægte norske Ord og Bøininger: saa kan dog vel ingen Fornuftig
andet end troe, at han vel veed, at disse dog kun af Enkeltmand
fremsættes forslagsviis, saaledes at de ansøge om Andres offent-
lige Anerkjendelse af sin naturlige Borgerret. Først da ere
disse forsvundne, men gjenfundne ædle Stene fra vor egen
Berghall indloddede i vor Sprog-genius's Diadem; -- desværre
mange af dem gjenfinde ikke det Hul der, hvori de engang pas-
sede saa skjønt i Fædrenes Tid! Men paa en saadan Iid kunne
dog vel Hr. R -- ts' Yttringer neppe passe; -- de ligne mere hine
fantastiske, der undslap den overspændte Skræk og den natio-
nale og personlige Uvilje, som skabte Fenrisen og ikke bluedes
ved selv i Norge parricidisk at haane Modersmaalets helligste
Røster. Dog herledes de ikke derfra hos den Svenske, men
baade er det rimeligt, at han har ladet sig som ivrig Æstheti-
cus slaae plat af de forfærdelige Skrig især fra Syd om ind-
trængende Barbari i Norge, og at den samme noget indskræn-
kede og servile Aand, som har Deel i at udstøde dem der, vir-
ker hos ham til at troe dem og saaledes bona fide at forstærke
dem. Var ikke dette Sidste Tilfældet, at en fælleds lignende
Aand maatte have lignende Virkninger, skulde man forundres
mere over fra svensk Mand at høre den Normand bebreides,
som arbeider for og vil, at Norges politiske Selvstændighed maa
ligesom i Sverige, der, ved kjækt og itide at tiltage sig sin, red-
dede og udviklede sit fortræffelige Sprog og sin Literatur, have
d.III,b.2,s.62   en Selvstændighed i enhver aandig Hensende til nødvendig
Følge -- en Iid, hvorved Individet dog gjør sit Fædreland og
alle Videnskabelighedens især den skjønnes Republiker en
større Tjeneste end sig selv.
Eidsvold i October 1833.
Henr. Wergeland.

1  tilbake Saaledes mærke man, foruden Undertegnedes Skrivter, ogsaa Storværket
"Samlinger til den norske Historie", Bjerregaards og tildels M. Hansens
Arbeider, mangfoldige Avis-Articler, men især det af en Unævnt udgivne og
i "Svenska Medborgaren" forstørstedelen citerede Skrivt 17:de Mai og
Politiet.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE