HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[STORTINGET OG FEST l7. MAI]
Statsborgeren 12. mai 1836.

   Storthinget vil holde Lag 17de Mai. Naturligt. Det siges
at ville indbyde Statsraaderne. Naturligt, baade fordi 17de
Mai har overstaaet alle Kriser, og fordi Storthingsmændene,
d.III,b.2,s.385   som Medborgere, derved faae Anledning til at igjen vise Re-
gjeringsmedlemmerne gjæstmild Artighed og især Collett, som
benytter enhver, selv mindre betydelig og betydende, Anled-
ning, til at vise Nationens Repræsentanter Gjæstmildhed. Invi-
tationen og Modtagelsen deraf vil være af stor medborgerlig
Vigtighed og sætte Seglet paa Nationalfestens Amnesti.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE