HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 24. juli 1836.

   Norge. Efter Forlydende har Hs. Majestæt befalet den nor-
ske Regjering at afgive Betænkning i Anledning af den fra
Storthinget før dets Opløsning indgivne Addresse.
   -- Skiensavisen har til 16de d. ikke med et eneste Ord omtalt
Storthingets Opløsning, Rigsretten samt det mere, som dermed
staar i Forbindelse. Taushed fornærmer Ingen.

   -- I 7de Bergmaaned indeværende Aar er ved Kongsberg
Sølvverk produceret 2327 Mkr. 5 1/2 Lod gedigent Sølv, hvilket
er det største Udbytte, der er erholdt i nogen af de foregaaende
Bergmaaneder i indeværende Aar.

d.III,b.2,s.443      -- Efter den ifølge Storthingets Beslutning af 24de Marts 1836
affattede Fortegnelse over udestaaende Restancer af ordinaire
Skatter o. s. v., udgjorde Statskassens uberettigede Fordringer
paa Fogderierne og Byerne eller de direkte Skatters Oppebør-
selsbetjente, ved Udgangen af 1835, følgende Summer:
[Her følger fortegnelsen.]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE