HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 17. des. 1834.

   I Christiania ere Livreetjenerne næsten ligesaa sjeldne som
Excellencer. "Hvilken Excellence tjener Du?" spurgte Under-
tegnede for et Par Maaneder siden en grøn- og rødlivreert liden
Person. "Boghandler Dahl" var Svaret. -- Sednerehen blev i et
Epigram paastaaet, at Ideen til et saadant Livree, som det Bog-
handleren havde opfundet for sin Dreng, ihvor net, dog upaa-
tvivlelig var tagen fra Papegøjer, og i sin Udførelse ikke uskik-
ket til at fornøje Publicum. Dette randt mig ihu, da jeg forleden
mødte det pyntelige Offer for sin Herres Forfængelighed.
"Flyver Du endnu om som Papegøi?" var et Spørgsmaal, der,
uagtet Hensigten at vække hans Selvfølelse, dog undslap for
iilsomt. -- Tilstedeværende ville kunne godtgjøre, at dette er
den hele Bagatel, som har ladet Boghandler Dahl glemme, at
han ikke behøver Aviserne saalænge han er i Besiddelse af
Byens første Sladderbod, og saalænge Foragt beskytter hans
Smædelyst.
16de December.
Henrik Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE