HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


[OM DANSKE SKUESPILLERE]

(Indsendt.)

Statsborgeren 7. juli 1833.

   Til Statsborgeren!
   I Morgenbladene læser man af og til de mest pralende, over-
drevne Anmeldelser af de isommer ankomne kjøbenhavnske
d.III,b.2,s.22   Skuespilleres Forestillinger. De redigeres sandsynlig i de Lap-
sers Midte, som spille Toneangivere i Theatret og opvartende
Kavalerer hos de fremmede Kunstnere. Især bar Anmeldelsen
af Ryges Hakon Jarl Spoer af den Aand, som beliver disse
stakkels Personer, som saa jammerligen gjøre sig gjældende.
De ere ogsaa tilforladeligen gjennemskuede af hine Fremmede,
som -- om de ligge døde paa Scenen, om Spillet har været saa-
ledes at Aandedrettet maa standse hos Den, der har fulgt det
og forstaaet det og følt det -- maae reise sig før Teppet er nede
for Hines uvittige, rasende Bifaldsbrøl, der viser tilfulde hvor-
ledes det er bevænt med deres Kunstfølelse. Indsenderen be-
undrer disse danske Kunstnere, og han troer at gjøre Ryge i en
Modsætning en Kompliment ved at erindre om hvorledes Hakon
Jarl før har været fremstillet for os af en vis Miller.
   "Til en slet dansk Fremstiller af Hakon Jarl.


           Dine Landsmænds Tort, da Hakon Jarl dem slog ved Thy,
           den, store Jyde, du paa Hakon Jarl har hevnet,
           Thi du af Hakon (Han, som, dræbt af Karkers Kniv,
           igjen fremsprang til Liv paa Oehlenschlægers Bliv)
           i Seirens Overmod ei mindste Stump har levnet.
           Nu, vent dig Karkers Løn -- hvis ei . . til Jylland fl!"

   Gjøgleren blev irettesat i Tidenderne; men med dansk Imper-
tinence hertillands svarede han forfægtende sin Tragik. Der
blev da tænkt:           "Du siger, ei du raser, naar du spiller.
                       Men "har du raset eller skal du rase"
                       er en forstandig hollandsk Phrase;
           og det er klart, du raser, naar du skriver Miller."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE