HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 29. sept. 1836.

   Norge. Det har behaget Hs. Kgl. Majestæt under 19de den-
nes naadigst at udnævne Statsraad og Kommandør af Hs. Maje-
stæts Ordener Grev Wedel Jarlsberg til Statholder, og under
paafølgende Dato Statssekretær Bull til Justitiarius i Højeste-
ret. I Anledning af de Løgne og Yttringer, som "Svenska Mi-
nerva," foranlediget af disse Udnævnelser, betjener sig af, seer
man, at Morgenbladet Nr. 271 vedbørligen har taget til Gjen-
mæle; men naar det spørgende udbryder "Og Statholderen og
Højesteretsjustitiarius skulle være de politiske Redskaber, hvor-
ved de minervaske Spøgelser skulle ødelægges?" og søger at vise
det Urimelige deri, kunne vi ikke være enige med Morgenbladet
i sine Betragtninger. Hr. Bulls negative Fortjenester af Fædre-
landet ere vel saa bekjendte, at hans Udnævnelse til denne vigtige
Post maa undskylde, om man fatter Mistroe til den virkelige
Hensigt dermed. Hvad Grevens Udnævnelse til Statholder der-
imod angaaer, saa, skjøndt vi i mange Henseender underskrive
Morgenbladets Yttring at Hr. Greven er en almeenagtet Hæders-
mand, kunne vi dog ikke drage itvivl, at der med hans Udnævnelse
haves Hensigter, som nok torde gaae ud paa intet mindre end
at fremme de demokratiske Principer, hvorpaa vor Statsforfat-
d.III,b.2,s.532   ning er bygget. Hr. Greven maa ansees paa Grund af sin Fødsel
at være opdraget i aristokratiske Grundsætninger, og anseer
dem som de for en Stats Velvære fortrinligste, uagtet de hverken
stemme med vor Konstitution, eller med Tidsalderens Aand.
Forøvrigt var det for tidligt nu at ville fælde Dom over den
Rulle, Hr. Greven som Statholder vil spille. Forfatteren i Mor-
genbladet antager, at "Svenska Minerva" arbeider i et svensk
Hofpartis Sold, og at et saadant Partie har Indflydelse, og vir-
ker trykkende paa vor Regjering m. m., kan vel ikke nægtes.
Heller ikke bør det glemmes, at Grev Platen, strax efter sin
Udnævnelse til norsk Statholder proponerede i et Selskab i
Linkjøping en Skaal paa Norges og Sveriges Amalgamation,
yttrende tillige, at han ansaa det for sin Pligt at fremme dette
Maal; thi vilde man end indrømme, at Tidsomstændighederne
har tvunget til udsætte denne Plan, byder Forsigtighed i det
mindste til at være paa sin Post, og ikke overlistes. Ved at faae
de af Hs. Majestæt proponerede Grundlovs Forandringer drevne
igjennem, vilde store Huller være gjorte i Grundloven, og der
vilde troligen arbeides paa at udvide den gjorte Bresche. Ka-
tastrofen den 17de Mai 1829 paa Kristiania Torv er kun lidt
over 7 Aar gammel, og kun Tossen kan glemme den, saavelsom
meget andet, der bestandig taler til os, og advarer os, at være
mistroiske, forsigtige og vedvarende paa vor Post. Til den Ende
turde maaskee Flere med os gjøre Regning paa, at det snart
sig forsamlende Storthing vil være knapt i at bevilge Summer
udenfor det Nødvendige og udenfor det Bestemte til overordent-
lige og ubestemte Udgivter, og selv i disses Indvilgelse fastsætte
for Nationen betryggende Betingelser.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE