HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


SAMTALE IMELLEM SPØRGEREN OG DEN DØVE

(Indsendt.)

Statsborgeren 20. mars 1836.Spørgeren.
Er den "Constitutionelle" konstitutionel idag?
Den Døve.
Hehe! Det skulde være underligt. Igaar var det
dog koldt nok. Nei min Herre, jeg vædder at det skifter inden
Qvel. Jeg har Mindelser om Veirforandringen.
Sp.
Ei, hvem snakker om Veiret nu? Jeg vil vide, om den
Constitutionelle er konstitutionel eller ukonstitutionel idag?
D. Døve.
Hvad behager?
Sp.
Jasaa, skal
det
være Meningen: er det alt eftersom man
behager? Hvem behager? Publikum? Redaktøren?
D. Døve.
Regjeringen holder jeg for er berettiget dertil.
Thi posito -- .
Sp.
Min Gud, hvor er da Manden henne? Det er intet Kon-
stutionsspørgsmaal vi have for os, men jeg gad vide hvorledes
den Constitutionelle opfører sig idag. Stikler den idag igjen paa
Advokat Hjelm?
D. Døve.
Jasaa, er det av de faste Artikler?
d.III,b.2,s.366  

Sp.
Troer I, man har Planer mod denne Repræsentant?
D. Døve.
Tilvisse. Det er ganske vist, at man vil rive Fæst-
ningen ned af Frygt for Russerne, forat faae et Theater op for
Danskerne.
Sp.
Sniksnak! Det er Dæmringernes Capitain, Foss, som er
saa forpikket paa et dansk Theater, som et Afrettelsesinstitut
for vore raa haarde og kantede Tunger. -- Orm, hvor kom du
ind i saa vent et Æble?
D. Døve.
Jo jeg skal sige Dem, mens der er Nordenvind i
hans Indre, holder han sine Næsebor opspilede mod Sønden-
vinden. Det er Infusionsdyr, skal jeg sige Dem. Han lever af
Infusionsdyr, skal jeg sige Dem.
Sp.
Kors, nu taler han om Leviathan. Alvorlig talt, jeg gad
at nok et Theater brændte, om det kunde svide slike Meninger
ud af visse Folks Hjerne, som gaae ud paa at bringe i Sprog-
henseende det vordende Theater til at forholde sig til det norske
Publikum som Sufflørkassen til Scenen. Men Apropos. Hvorfor
troer De, man er saa ivrig til at kaste Burrer i Hovedet paa Ad-
vokat Hjelm?
D. Døve.
Jasaa, vil man forpurre?
Sp.
I hører for Gud slet. Forpurre? Nu ja, der er kanskee
Mening deri, at man vil forpurre de energiske Beslutninger i
hans Hoved til at klargjøre vore unionelle Anliggender. Dertil
ere Ærgrelser tjenlige, og naar man stænkes paa Foden, fristes
man til at see ned og til saaledes at vende Øiet bort fra det,
man egentlig skulde see paa. Derfor fremstilles han da snart
som spilfægtende mod bedre Vidende i sine Argumenter, snart
som fegtende med saa svage Vaaben, at Fougstad kan bryde
dem over Knæ og hænge dem op som Trofæer i den Constitu-
tionelle Naalehus af et Rustkammer. Nu, hvorfor stamper I
forbittret mod Jorden?
D. Døve.
Der faldt mig en Tanke ind. Man vil svække Til-
liden til hans Karakteer og nedbryde Formeningen om hans
Evner. Man vil berøve ham Opinionen, afskjære de Sugerør
hans Patriotisme har i den almene Agtelse, bortveire dennes
pia vota (fromme Bønner), isolere hans Kraft og gjøre den liig
det vindløse Banner.
Sp.
Hvem taler I om?
d.III,b.2,s.367  

D. Døve.
Om den Constitutionelle. Den har mange Fiender.
Men D -- brække mig! ....
"Solen gik i Østen frem".
Sp.
Jeg troede I talte om Hjelm.
D. Døve.
Ei hvad Hjelm? Jeg holder mig til den Constitu-
tionelle. Lad saa alle norske Hjerter slaae for Hjelm og alle
norske Tunger lære dette Navn. Ei, hvilket Ord, som Mariboe
konjugerer med "Foss" til Hjælpeverbum. Ei, hvilken Storhed,
som Mariboe "træsker" uden at faae andet ud end Drønet af
sin egen Tomhed -- d. v. s. et Echo af "quadrupedante putrem
sonitu quatit ungula campum1!" Ei, hvilket Superlativ af et Nul
siden han har Foss til Comparativ!
Sp.
Isandhed han har Ingen, der er ham komparativ, ikke
engang i glødende Patriotisme (skjøndt alle have Hjerter lige-
saavel som de have Buxer og ligesaa forskjellige og værdfulle);
thi hans Hjerte er det varmeste, ligesom hans Geni koldt og
klart som Stjernen. Og om han nu -- som Mariboe gjør saa-
danne Ophævelser over, der ere taabeligere end alt andet und-
tagen Adskilligt i hans Breve fra den berømmelige Statsøkonom
Høirehaand til den store Diplomat, Keiseres og Kongers Raad-
giver Venstrehaand -- om han nu, siger jeg, for selv fra Bænken
at kunne understøtte et godt Forslag, fik Kapt. Foss til at frem-
sætte det: saa er denne hverken for god eller slet dertil. Og
til at være "Middelveisfarer," som Hr. Mariboe siger i et ti-
gange gjentaget detonerende Udbrud af sit "alkalinske Vid" --
toner Hr. Foss saa herligt et Flag hidtil paa dette Thing, at
hver Mand, om end ikke i Talenter ham liig, men kun i Vilje,
(og Slige ere dog vel ikke Nuller), gjerne kan være bekjendt
at være et underordnet Positiv til ham, som man behager at
kalde et Komparativ til Hjelms superlativiske parlamentariske
Karakteer; og er Komparativet saa stort, saa maale man Stor-
heden af denne! Men jeg taler for døve Øren. Nu da! He!
Kan det nytte at overbevise jer om jers Galskab?
d.III,b.2,s.368  

D. Døve.
Valstad?
Sp.
Jer Døvhed tager gale Stikord. Jeg sagde "Galskab"
ikke "Valstad".
D. Døve.
Ligegodt det er det samme.
Sp.
Ei for Fanden! Jeg spurgte om det kunde nytte at over-
bevise jer Galskab.
D. Døve.
Nei, det nytter ikke at ville overbevise Valstad.
Sp.
Vist ikke om at hans Forslag om Gageafkortningen af
25de pcto -- i sig selv ubilligt, hovedkulds, upassende og takt-
løst fremsat, slet forsvaret, og mellem Forslag, i Forhold til et
Værdtal f. Ex. af 100, kun værd 25 -- angaves at være udrundet
af et Motiv, som Mange ikke ville kunne nære, flere ikke ville
nære, og visselig Alle, som muligens skulde det, vilde gjøre sit
til forat holde qvar i Sindets Baggrund.
D. Døve.
Han fik dog en Slags Understøttelse af Foss.
Sp.
Ak, Foss er ofte under sine uheldige Norners Indflydelse.
1  tilbakeOversættes almindelig saaledes:
      "Sin raske Fod den stolte Ganger hæver.
      Den grønne Hede flyer, og ved dens Fodslag bæver."

      Men her ville vi oversætte det saa:
      "Støvede Laavegulv drøner af Hovslag af træskende Gampen."
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE