HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

SKAALER

(Indsendt.)

Statsborgeren 13. sept. 1835.

   1) Ingen Stillestaaen i de konstitutionelle Stater! Konstitutio-
   nerne betragtes kun som Overgangsformer til en friere Til-
   stand! Norge gaae foran de andre konstitutionelle! 2) Frie Folk, frisindede Regjeringer!
3) Heller Frihed og Nød end Trældom og Brød!
4) Fremad! fremad mod Ideerne til et lyksaligt og menneske-
   værdigt Samfund! fremad indtil de realiseres!
5) Patriot og Retskaffen være eet Begreb!
6) Enhver Patriot finde ligesaavist Løn udenfor som inden sig
   Selv!
7) Mennesker agtes for hvad de ere; Kongerne med!
8) Fred agtes dyrebar; Friheden dyrere; Nationalæren koste
   Nationens Død!
d.III,b.2,s.235   9) Frihed uden Ære agtes lige med en Jomfru uden Dyd!
10) Heller blodig Frihed end graadfuld Trældom!
11) Retfærdighed kræve den krænkede Nation! Hvis ikke, da
      tage den en, som i sin Rædsel skal kaldes Hevn paa Jor-
   den og i Tiden, Retfærdighed i Himlen og i Historien!
12) For den norske Løve! Den staae ukrænket, fordi den ingen
   Krænkelse taaler!
13)

           Normanna-Aand, hil i dit Hjem
                 Tag ind de gamle Sæder!
           Gaa atter paa dit Althing frem,
                 og i Kong Carls Geleder!
           I Østens Skodd' end Jetter boe
           Da værne Gothen vak sin Ro!
           Normænd, den Asathor mod dem
                 er Fædres Kraft i Eder!

   Forfædrenes Kraft og Aand vige aldrig fra det norske Folk!
14) Gid vi maa erkjende som Sagas bedste Viisdom, at det Folk,
   som ejer Frihed, har nok Ære!
15) Med Friheden, der opstod i de sidste Tider og foryngede
   Norge, være alle dens Dyder gjenkaldte til Livet!
16) Loven være altid Overkonning i Norge!
17) Almeenfølelsen for Norges Velvære og Hæder tiltage med
   disse! Friheden utvides alt som Sands derfor og Dygtig-
   hed dertil tiltager!
18) Gid det maa erkjendes, at det er den samme Aand, som
   gjorde gamle Norge stort, der nu skal gjøre det lykkeligt
   og erhverve det en indre Storhed, som Verden skal ansee
   med Beundring!
19) Haldens Forsvarere! Norderhougs Anna! Hvidkufterne i
   Kringen! Matrands Rødkjoler! De graae Kaputter paa den
   blaa Myr! Et herligt Minde over alle de Normænd, hvis
   Blod -- ubesunget og unævnt -- har blandet sig med
   Nordsøens og Belternes Bølger!
20) Den fri Presse! Gid et Folk, hvem dette Gode i udstrakt
   Betydning negtes, maatte paaengang føle, at det behandles
   som Barn, men er voxent!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE