HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 24. april 1836.

   Kristiania. Den Constitutionelle indeholder i No. 81 følgende
fortjenstfulde Artikel, hvorpaa enhver Normands Opmærksom-
hed bør henledes, der med spændt Utaalmod imødeseer Natio-
nalærens Emancipation. "Keiser Ferdinand den 1ste af Østerrig,
kalder sig som Konge af Ungarn Kong Ferdinand den 5te.
Et
saa nyt Exempel, givet af det fornemste og meest legitime
Fyrstehuus i Europa, giver vort Fædrelands Ønsker ihenseende
til Kongens Navn en i den Grad forøget Styrke, -- maa vel saa
aldeles bortrydde alle Betænkeligheder imod deres Opfyldelse,
at man nu ikke længere kan nære nogen Tvivl om, at Kongen
vil komme Nationens Ønsker imøde, og ikke i nogen Handling,
hvori Kongen handler som Konge af Norge, tilføie Høistsammes
d.III,b.2,s.379   Navn et Ziffer, der alene passer for Kongen af Sverige. Det vil
forhaabentlig heller ikke vare længe, inden Hs. Maj. paa en
aldeles utvetydig Maade bliver tilkjendegivet Nationens Ønske
i den heromhandlede Henseende; og saa sandt som det ikke kan
drages i Tvivl, at "Folkets Kjærlighed min Belønning" gjælder
det Norske Folk her ligesaavel som det Svenske i Sverige, vil
Kongen lytte til et Ønske, hvis Nægtelse alene krænker det
Norske Folk uden at dets Opfyldelse i nogensomhelst Henseende
kan fornærme Sverige."


   -- Samme Blad levere i No. 80 en høist sørgelig Skibsefter-
retning fra Frankrig om mangfoldige Skibbrud paa de Kyster.
Man faaer det bedste Begreb om Sjøgangens Styrke i endeel
skvulpende og sjøsyge Vers, hvormed Efterretningen, som anbe-
fales Handelstidenden, ender.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE