HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

NORSKT NATIONALPALLADS
Statsborgeren 29. nov. 1835.

   [Tillegg til et referat fra Departements-Tidende av proposisjon om å
opføre en Stortingsbygning.]

   Med hvilken Glæde meddeles dette Referat, i det Haab, at
Enhver af Bladets Læsere indser det Nyttige og føler det Ære-
fulde i at Planen bliver udført! Selv den blotte Forskjønnelse,
som Hovedstaden vil vinde derved, og de Fordele for den ar-
beidende Klasse, Producentere o. Fl., som deraf ville flyde, bør
tages med i Beregningen. Den paatænkte Bygning troe vi at
have givet ovenover et passende Navn, hvis Betydningsfuldhed
vil føles af flere Nordmænd, end af Forf. til følgende Linier om
Nationalpalladset.
[Dikt, trykt I, bd. 2, s 46].
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE