HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

NORSKE FINKER
Statsborgeren 14. april 1836.

   At Statsborgeren har faaet sin Portonedsættelse igjen, er,
uagtet Fratagelsen deraf i sin Tid vakte almindelig Opmærk-
somhed, ingen Gjenstand for den Constitutionelles Opmærksom-
hed, som derimod har fæstet sit naadige, af og til noget blink-
sende Syn paa Trondhjems Stiftstidende, om hvem den fortæller
alt Norge, at den har faaet Portofrihed. Det maa komme deraf,
at den Cstnelle. staaer saa højt, at det Fjerne først falder i Øje.
Ellers kaldes en saadan affekteret Mangel paa Opmærksomhed
"Desavouement, Desavoueren, at desavouere, ignorere", og agtes
meget i den høje Verden. Det skal være den Kunst, som Baron-
wedel bedst forstaaer. Han desavouerede saaledes ganske alle
de Yttringer af den offentlige Uvilje, som fulgte hans Færd
i 29. Og da Kongen sidst paa Kongsvinger lod sig ved ham
de Tilstedeværende i Coursalen presentere, saa desavouerede
han ganske den eneste Ingeniørofficeer, som fandtes i Fæst-
ningen, og dersteds havde havt vigtige Forretninger, og dette
gjorde han ventelig fordi denne Officeer var Lieutenant C. B.
Roosen. Baronens Broder paa Fornebo skal ikke kunne des-
avouere. Han skal da tage sig ud som en Hest der visper med
Rumpen. Amtmanden skal heller ikke paa langt nær naa sin
Fætter Generalen, hvilket maa komme af at dette Skribent-
genis Fyrighed er ganske modstridig al Forestillelse. Dersom
en Dumrian kan desavouere godt, saa er han født til Adelig.
   -- Storthingskommitteen for Kirke- og Underviisningsvæse-
net udtrykker sig i sin Indstilling angaaende Forslaget om
Bidrag af Oplysningsvæsenets Fond til Bogsamlinger for Land-
d.III,b.2,s.376   almuerne om Kirkedepartementet saaledes: "Committeen er
fuldkommen enig med Prop: i, at det er en Sag af højeste
Vigtighed at fremme Almuens Dannelse, og at det siden Loven
om Almuskolevæsenet paa Landet udkom ikke synes at være
gjort hvad man efter Oplysningsvæsenets Understøttelsesfonds
Stilling havde Evne til og burde gjøre til Sagens Fremme."
Prosit!
   -- Statsborgermanden, som omtalte Misforholdet imellem
Mulkter og deres Afsoning med Fængsel paa Vand og Brød
har vel Ret i at det existerer, men kun forsaavidt som en saa-
dan Afsoning er fastsat at kunne finde Sted og da med Hensyn
til det Sundheden, især Brystet, skadelige ved endog det min-
dre Antal Fængselsdage og til det Vanærende, man fæster ved
saadan Straf. Men forøvrigt har han læst Forordningen som
Fanden læser Bibelen, thi den gaar ingenlunde til et saadant
Maximum som han, vel neppe alvorligt, synes at antage, men
kun til 28 Dage, et Tidsrum, der giver Vilkaarligheden Spille-
rum nok til at give hvilkensomhelst æqvivalent Mulkteret en
Knæk for Livet eller i al Stilhed sin endelige Rest.

   -- Lieut. Roosen har i Mbldt. meddelt et fortræffeligt Ind-
læg i Kongsvingersagen. Der skal tappre Folk til at for-
dømme ham.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE