HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 23. juni 1836.

   -- 18 d. var Kronprindsessens Moder, Søster og Broder ven-
tendes til Sverrig.

   -- -- Fra Hønefossen meldes, at d. 15de d. anlagdes Bank-
stokken, hvorpaa en Dampbaad til at gaa paa Tyrifjorden skal
bygges for Grev Wedels og Kbmd. Thornes Regning. Det er
det første Dampfartøi, som bygges i Norge. Sammen med en
anden Drammens-Kjøbmd., Hr. Lange, agter Greven ogsaa at
istandbringe et Dampskib i Randsfjorden. Hensigten med begge
er hovedsagelig at frembugsere Tømmerflaadene. Hertil saavel-
som til Transport af alle de Varer, Oplandets Glasværker og
Handlende, især de paa Lillehammer, behøve, var Dampfart
paa Mjøsen i høi Grad hensigtsmæssig, da Baadfarten i dette
betydelige Farvand, formedelst Raaseilsindretningen afhænger
d.III,b.2,s.420   særledes af Vinden, der ofte binder Baadsfolkene saalænge til
Stranden, at Fortjenesten gaar med for stor Deel, medens
Vedkommende forgjæves vente på Varerne. Saavel med Hen-
syn hertil som med Dampfart paa Øjeren tage man Exempel af
Sverrig, hvis store Sjøer dermed ere rigeligt forsynede.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE