HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.502  
["DEN CONSTITUTIONELLE"S ANGREP PÅ
"STATSBORGEREN"]
Statsborgeren 15. sept. 1836.

   -- -- Naar den Constitutionelle, hvis indbildske Skolemester-
tone falder i det Latterlige, med uædel Lidenskabelighed, enten
med Sandhed eller Usandhed blotter en Anonymitet, hvorom
den dog vel ikke kan have fuld Vished, vækkes, efter slige Træk,
ingen Forundring over, at den, ved at omtale Flyvebladet, ogsaa
deraf tager Anledning til at udøse sin skidne Harme over Stats-
borgeren, hvem alle uædle Kunstgreb fra den Constitutionelles
Side dog neppe vil kunne skade. Vistnok lader den Retsindige,
i en Kiv med en Anden, Trediemand være i Fred, men saadant
stemmer ikke -- som man seer -- med den Cst.nelles Hof-
færdighed og Smag. Nu vel! Enhver har sin Agtelse for hvad
der er Ret
Red.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE