HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OM MONUMENT VED EIDSVOLL]
Statsborgeren 12. mai 1836.

   En Kommittee af Medborgere i Kristiania i Forbindelse med
flere Storthingsmænd fra Landets forskjellige Egne har udfær-
diget en Subskriptionsplan til Oprettelsen af et Monument ved
Eidsvoll Jernværk til Minde om den store nationale Begivenhed
der 1814. Planen m. m. hertil hørende skal med det første blive
meddeelt her i Bladet. Forsendelsen deraf strækker sig hidtil
kun til Præsterne i de forskjellige Landdistrikter og til Byernes
Repræsentantskaber, hvor de da ere at finde; men forsaavidt
denne Efterretning kan række inden 17de Mai, ønske vi, at
Medborgere, der føle for en Sag af en saa sand national Inter-
esse, ville i de Samqvem, som da maatte finde Sted, og ellers,
gjøre Folk bekjendte dermed. Bidragene, der ere overladte
Enhvers Forgodtbefindende, indbetales til Vedkommende, der
ere i Besiddelse af Listerne. Ellers fremme enhver god Med-
borger dette Nationalanliggende, og glemme ikke at Mindes-
mærket vil vorde et for den 17de Mai!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE