HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

EN LAP AF EN BILLET, SOM SYNES SKREVET
AF EN STORTHINGSMAND
Statsborgeren 12. juni 1836.

   -- -- Jeg lever her, som du veed, i mit Logis saa ensomt, at
en Trang til af og til at see nogle af mine personlige Bekjendte
imellem Repræsentanterne ikke undlader nu og da at gjøre sig
gjældende. Det ensomme Værelse hos de fremmede Bymen-
nesker klemmer mig undertiden, og en Spadseergang uden Med-
delelse giver hverken min Sjæl Adspredelse nok eller mit Le-
geme tilstrækkelig Luftning og Lettelse. Hvor gjerne saa jeg da
dig og andre gode Venner hos mig, dersom kun ikke den Con-
stitutionelles usandfærdige Beskyldninger og uforskammede
Contro. -- -- --

   -- Dog maa Saadant ingenlunde taales, hverken for de An-
gjeldendes eller Storthingets egen Skyld, som baade hjemme
og især i Udlandet maa tabe i Anseelse, om der fæstes Lid til
Angivelserne eller om saadanne retlig upaatalte taales. -- --
Forligelseskommissionen -- -- -- ikke videre end til Afbigt og
en klækkelig Mulkt til Pipervigens Fattigvæsen. -- -- -- Iaften
altsaa! -- -- Syringerne blomstre -- -- Kold Steeg og Ribs-
viin. -- --

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE