HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


DETAILLERET FORSLAG TIL FEIRENDET AF
FESTEN "TIL FORFÆDRENES MINDE" FREMSAT TIL
FREMLÆGGELSE OG OMHANDLING I DET
NORSKE STUDENTERSAMFUND AF DEN
DERTIL NEDSATTE COMMITTÉ

Efter Wergelands manuskript, datert 30. okt. 1834, i Stu-
dentersamfundets arkiv, Universitetsbiblioteket, Oslo.

   1) Tiden fastsættes til førstkommende Mandagsaften 10de
   Novbr. Kl 5. Endt bør den være Kl. 12., hvilket 1ste Direk-
   ør vil erklære.
2) Kl. 6 begynder Talen efter Afsyngningen ved et Chor af den
   dertil hørende Sang.
3) Umiddelbart efter den Sang, som følger efter Talen, udbrin-
   ges "Fædrenes Minni" enten af Lector historiæ Keyser eller
  
d.III,b.2,s.189      Advocat Hjelm eller hvilkensomhelst af Redactionens Med-
   lemmer af Skriftet "Samlinger til det norske Folks og Sprogs
   Historie" -- hvilke Medborgere (tilligemed Forfatteren af
   Nationalsangen) udenfor Samfundet foreslaaes inviterede.
4) Dernæst afsynges alment den kronte norske Nationalsang,
   for Norge, Kjæmpers Fødeland -- og de andre nationale
   Sange, afvexlende med dertil hørende Skaaler samt andre
   nationale Toaster. Af disse udbringes den i Passus 3 om-
   nævnte Hovedskaal i Mjød, og bruges til Skaalerne gamle
   Horn, som man vil sørge for at faae udlaante af Museet.
5) Ved Kl. 9 gaaes tilbords. Værtinden har i saa Hensende
   tilbudt 2 Retter, Steg og Fisk, samt Desert for 2 Mark Per-
   sonen. Committeen seer sig saaledes istand til at anslaae
   Udgiften til i det højeste at ville beløbe sig til 1 Spd., hvor-
   imod den foreslaaer at ingen Punsch drikkes, men alene Øl,
   Mjød og Viin.
6) Dhrr, som ellers fornøje Samfundet med Musik, ville blive
   anmodede om at musicere ved Festen idetmindste til de
   Sange, der hører til Talen, og til Nationalsangen. Forøvrigt
   foreslaaes at den militære Hornmusik lejes. Af førstnævnte
   inviteres Hrr B. C. Berg.
7) Committeen vil gjøre sig Umage for til Salens Decoration at
   erholde saavel Rigets Vaabenskjold forfærdiget som endeel
   af de i Byen værende Corpsers Fahner udlaante. Iligemaade
   vil den søge at erholde et Transparent.
8) I Samfundet, hos Universitetsportneren og i Athenæet vil
   Committeen betimeligen nedlægge Paategningslister stilede
   til enhver Student, som maatte ville deeltage i Festen. --


   I Committeen til at fremsætte detailleret Udkast til Festen
"til Forfædrenes Minde" 30te Octbr. 1834.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE