HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

d.III,b.2,s.445  
[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 28. juli 1836.

   Norge. Følgende ere de 39 Storthingsmedlemmer, som stem-
mede for at ingen Udsættelse skulde skee med Spørgsmaalets
Afgjørelse om Rigsret: Valstad, Hoelstad, Toldcasserer Lange,
Svane, Fuhr, Areklet, Stueland, Gasmann, Gaardbr. Aas, Foug-
ner, Assessor Holst, Sørenssen, Haagenstad, Knudtzon, Provst
Holst, Aagaard, Kirkesanger Jensen, Øvergaard, Bredesen, Fli-
fleth, Hemb, Nygaard, Torp, Castberg, Bordvig, Lundegaard,
Tvedt, Sollied, Mjelva, Meeg, Østenby, Randby, Roll, Ueland,
Grude, Birkeland, Schjeflo, Borgen, Soelberg.
   -- Statsministeren har udtrukket saamange Tænder af Lag-
thinget som han har kunnet, nemlig: Hjelm, Christensen, Har-
bitz, Sæter, Neergaard, Foutgal, Selbo, Grendal, Wille, Rye.
Der sidder saaledes tilbage: Weidemann, Borchsenius, Roll,
Schydtz (Præsident), Beichmann, Broch, Mandt, Bjørnsen, Ulve-
land, Lippe, Røstvig, Nordaas, Øveland, Viig. Høiesteretsperso-
nalet bestaaer af Assessorerne Kjønig, Motzfeldt, Arntzen,
Smith, Aars, Ottesen og Sem (de to sidste extraordinære).

   -- Fra adskillige By- og Landskommuner ere Subskriptions-
planer til Eidsvollsmonumentet allerede tilbagekomne fra flere
med ikke ubetydelige Bidrag. Man finder Antegnelser af enkelt
Mand af ligetil 15 Spd. Siden vil dette Blad anmelde specielt
fra hvilke Steder og med hvad Udfald Listerne efterhaanden
indkomme.

   -- Et Par Opsatser i Kristiansandsavisen, betræffende Stor-
thingets Opløsning, have været af et saa lavt og forræderskt
Indhold, at de have foranlediget Protest fra Redaktionen imod
at Nogen maa tro, at deres Mening kan deles af det kristian-
sandske Publikum. Mbldt. og den Cst.nelle har fæstet det hele
Folks Opmærksomhed derpaa, og dette Blad forhindredes fra
at bidrage Sit dertil alene ved at man ikke fik hiin Stiftstidende
i tilstrækkelig Tid fat til at faa den første Opsats aftrykt heel
som et Kuriosum, hvorpaa dog alt Sætningen var begyndt. For-
saavidt man kunde være nysgjerrig efter at vide hvem der dog i
denne Grad kan tillade sig Yttringer af den mest fordærvede
medborgerlige Tænkemaade, er der godt Haab om at see sig
d.III,b.2,s.446   tilfredsstillet, da Repræsentanten Walstad, som reenthen deri
erklæret for en Rænkemager, ikke kan undlade at sagsøge, og
Avisens Redaktion neppe kan være tilsinds at laane en slig
Mand sit Navn.
   -- Fra Trondhjem, der i lang Tid har været berygtet for at
nære en Fædrelandet fordærvelig Aand, protesteres i Mbld.
imod at nogle Yttringer i Torkild Borgs Avis, som det lader til,
af lignende Tendentz som Forrædersindets Udtømmelser i Kri-
stiansand, antages for at være Fleerhedens i Trondhjem.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE