HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[WERGELAND OG "DEN CONSTITUTIONELLE"]
Morgenbladet 28. sept. 1836.

   At slutte efter Indholdet af de Constitutionelles Note af
25de til det i Morgenbladet leverede "Træk af Henr. Wergeland
som falsk Folkeprofet,"1 vil det falde dem haardt at soutinere
Undertegnede som staaende Søndagsartikel. Thi det maa vel
være paa Bunden af Grovhedsposen, naar de deels komme med
aldeles uvedkommende, deels med aldeles falske Relevationer.
d.III,b.2,s.525   Hr. Schweigaard fandt den omhandlede Brochure under al Cri-
tik, og deri vare vi enige, naar den betragtedes som literært
Produkt; men det var jo ene og alene for at tilintetgjøre de
skadelige Virkninger, den kunde afstedkomme, idet den ad Snig-
veie meddeelte Menigmand sit fordærvelige Indhold, at jeg
opfordrede til i et saa læst Blad som den Constitutionelle at
modarbeide den? Denne Anmodning skede paa samme Tid som
jeg var kommen i et nærmere Forhold til Hr. S., idet han uden
nogensomhelst Mistænkelighed havde fulgt den Opfordring fra
mig til at tiltræde den foreløbige Committee for Eidsvoldsmin-
det, som jeg gjorde ham i den Tro, at han skulde, som Redak-
tør af den Constitutionelle, være Sagen til større Nytte, end
han har været. Jeg har endelig aldrig i noget Tilfælde hen-
vendt mig til den Const.s Redaktion undtagen forleden Dag, da
jeg tilskrev den Spørgsmaalet om jeg kunde faa Plads i Bla-
det for et Svar, som jeg lovede skulde idetmindste være affattet
i en anstændigere Tone end Red.s Angreb paa mig. Men her-
paa har jeg endnu ikke erholdt noget Svar. Nogen Henven-
delse til Red. i den Bemærkelse, som denne vil give det, kan
det vel ligesaalidt kaldes, at jeg mundtligt for Hr. Fougstad
yttrede det naturlige Ønske om at see min Person forskaanet
for den Constitutionelles Reflektioner og mulige Kamp med
Minerva om Kirkebønnen for hs. Maj. Kongen efter Høistsam-
mes norske Kongetal, som at jeg ligesaa privat advarede Hr.
Fougstad om at komme paa Prent med Rygtet om Selskabet i
Pipervigen, om hvis Falskhed jeg som Tilstedeværende efter
Invitation venskabeligen forud underrettede ham. Da han holdt
sig sikker i sin Sag, yttrede jeg ganske vist Ønske om, at mit
Navn maatte blive udenfor dette Sladder, som han siden har
faaet mange Anledninger til at angre.
   Derimod kan jeg i ingen Henseende indrømme de Constitu-
tionelle at have tilbudt at levere Bidrag til deres Blad mod
Betaling. Ærligen have de rigtignok gjort sit til, forat jeg altid
skulde maatte søge Pennens kummerlige Brøderhverv; men det
har endnu ikke faldet mig ind at søge det hos de Constitu-
tionelle. Diskurser med Fougstad skulle vel atter tjene som
Beviser; men i dette Punkt maa man tilgive mig, om jeg mindst
tager dem for gode. Jeg opfordrer dem til at erklære sig nøiere
d.III,b.2,s.526   herover, da denne grundfalske Relevation indeholder en Insi-
nuation, der er den fornærmeligste og skjændigste af alle dem,
jeg har været udsat for i denne Strid. Mere om disse Sager
ellers i Statsborgeren, hvortil henvises.
Den 26de Septbr. 1836.
Henr. Wergeland.

1  tilbakeUdeladt i den Constitutionelle.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE