HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

OM NYE SVENSKFARVEDE VAABENKAPPER

(Indsendt.)

Morgenbladet 7. mars 1835.

   De norske Officierer see i sine nye blaae Vaabenkapper med
de hvide eller hvidgule Snorer ganske ud som svenske. -- Isand-
hed et opbyggeligt Syn for os! Saaledes udbreder Forsvenskel-
sen sig mere og mere efter det Ydre, og griber med sine Kræft-
rødder efter det Indre, som neppe, ved Tid og Stunder, under
saadanne Omstændigheder, skal formaae at holde sig ufordær-
vet. Vi vide vel, at flere af DHrr. Officierer villigen gik For-
vandlingen imøde med den Grund eller Undskyldning, at de
forrige graae Kapper skulde skifte Farve; men virkelig den
Farveskiftning, man nu fik see, var mere paafaldende. Af vig-
tige politiske Grunde, af Grunde, som mere end blot National-
følelsen tilsiger, burde og kunde ialfald enten en anden Farve,
end den svenske Armees, været valgt eller ogsaa denne være
bleven forsynet med saadanne Distinctioner, at Normanden ikke
skulde være udsat for den smertefulde Tvivl, som nu maa nage
ham, naar han seer Armeens Rækker. Det er nu noget mere
end Ordonnantsuniformerne og de sorte og gule Adjutantsplu-
mager, som vækker den i hans Indre, og opstiller deri med
glødende Farver Rækken af alle de Fornærmelser, som Natio-
nens Ære har lidt og lider, som have udelukket en National-
cocarde, beflekket dens Flag, udestengt det fra Havene og
heftet alle de foregaaende Carlers Pretensioner paa Norge til
dets offentlige Bygninger, Mynter og Love. Vi opfordre norske
Officierer til at oplyse, om der fra vedkommende høiere Mili-
taire er forsøgt hvad Midler deres Stilling tillader, og som
anstaae det norskbaarne Hjerte, der maa slaae med Ulyst under
svensk Dragt. Vi kunne ikke opgive at haabe det, endskjøndt
vi have i bittert Minde Lieutenant Welzins Skjebne, der idømtes
Arrest fordi han i et fritskrevet Brev erklærede at ville holde
ved sin graae Kappe. Og vi troe, at det er af saamegen Vigtig-
d.III,b.2,s.216   hed hvad Farver den norske Armee bærer, at Forandringer deri
ligesaavel fortjener Kongens ansvarlige Raads som Folkets Op-
mærksomhed.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE