HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

TIL DEN CONSTITUTIONELLES REDAKTION
Statsborgeren 8. sept. 1836.

   Statsborgeren maa til Svar paa den Constitutionelles
Skjældsord i No. 217 kun bevidne sin Tilfredshed med den op-
rigtige Nidkjærhed, hvormed den Cst.nelle, i Fædrelandets og
d.III,b.2,s.493   dets retfærdige Sags Interesse, under Rigsretten har deeltaget
i Afgjørelsen af de Qvæstioner, den har at paakjende. Det var
den Cst.nelle forbeholdt midtunder Proceduren at forbause Ver-
den med den Efterretning, at det svenske Blad, som mest hadskt
og skamløst belyver Norge, staar under den Anklagedes Ind-
flydelse. Og visselig Intet kan vel tænkes, som mere skulde
kunne og burde have Indflydelse paa Dommerens Sind. Eller
er dette igjen sligt Sladder og Opdigtelse, hvorfor den Cst.nelle
engang har gjort sig saa berygtet? Nei, det ville vi mindst troe,
som have troet den Cst.nelle paa Ordet, efterdi vi troede, at
den nu var bleven forsigtig, og nu med Barnets Glæde, der har
faaet en uvant Kniv i Haand, svang Sandhedens hvasse Spær


           med lidet Hensyn til Hans Excellences Hæder,
           der er saa skjøn og sprød som gammelt Gyldenlæder.

Forøvrigt skulle vi ved Leilighed have den Ære at præsentere
den Cst.nelle en Lime til at feje for egen Dør med, men beholde
en for os selv til at kurere dens naragtige Stolthed med. Den
burde dog betænke, at dens Navn "den Constitutionelle" lige-
som alt hvad der er konstitutionelt kan inden Aften i denne
Dag være en Spot, Spe og en Ingenting, dersom Konstitutionens
Fornærmer ikke falder. Andre Landsmænd haabe vi forlængst
have betænkt, at det skulde været et skjændselfuldt Særsyn,
om ingen norsk Tidende havde, som Statsborgeren har gjort,
paatalt de Fornærmelser mod Folk og Storthing, som Defensor
tillod sig under Proceduren.
Red.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE