HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


COPIISTEN

(Sortkridttegning.)

   Titlen staaer her. Men jeg har lovet mere end jeg kan holde,
saafremt man ved en Sortkridttegning forstaaer noget andet end
løst henkastede Træk af et sørgeligt, men virkeligt Liv. En
Copiistes skal heller aldrig tilbyde den indviklede Afvexling i
Begivenheder, som man fordrer af Novellen eller endog af Lev-
netsbeskrivelsen; thi det er jo kun en Maskines, og det en træ-
gere og trægere gaaende Maskines ensformige Bevægelse.
   Men et Menneske gjort til en Maskine, et Menneske, der har
copieret saalænge til Copieren er bleven til Natur, saa det ikke
befinder sig vel uden under Copieren, og kun har Agtelse for
denne skjønne Kunst og for det selvsamme Contoraag, hvor-
under det har hentrællet Livet og bortcopieret al Tænkeevne --
skulde der ikke være et Øie, som vilde mørknes over denne
Elendighed, forglemmende at lee over den besynderlige carrica-
turmæssige Figur, det hypochondriske Sletlune og de taabelige
Begreber om Vigtigheden af en endeløs, indtil de mindste Baga-
d.III,b.2,s.83   teller gaaende, aandsindskrænket, smaalig Copieren, som ere
blevne de eneste tilbageblevne Træk af Individualitet hos Co-
piisten?
   Det er muligt, at der gives saa uduelige Mennesker, at de
ikke kunne anvendes til Andet end Copieren. Det er ogsaa vist,
at dette Arbeide agtes langt høiere end at sye Sko og snedkre,
omendskjønt intet er elendigere. Der gives ogsaa høie Embeds-
mænd, som troe, at Statsmaskinens Gang og Copieren er det
samme, og at hiin forbedres i samme Maal som denne udvides.
Det er ogsaa en Slags Copieren af Prædikener, Vers og andre
Aandsproducter, hvorved alle Parter staae sig vel, men dog
Tilhørere og Læsere bedst. Men den Contorcopieren, som i sine
pedantiske Fordringer sætter alt Maal og Maade tilside, og
kræver sine Smaaligheder forflerede i det Uendelige -- den
sluger Menneskesjele, og enten gjengiver dem til Verden inden
faa Aar forkuede, aandssløve og indskrumpne som deres Lege-
mer, eller beholder dem netop fordi de ere blevne saa, d. e.
fortræffelige Copiister.

(Fortsættes.)
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE