HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


ULYKKELIGE HÆNDELSER
Statsborgeren 19. juni 1836.

   Generallieut. Wedel styrtet tilvogns udover en Bro. Dette
Tilfælde (hvorved den Ulykke kunde været skeet, at Hestene
kunde have sat Livet til) indtraf paa en af de vanlige vigtige
Generalsreiser fra Kristiania til Indthrøndelagen for at inspi-
cere en Haandfuld Rekrutter; og formener Morgenbladet, at det
tør være at tilskrive Kjørselen, da Baronen har for Skik, til
liden Baade for de Skydspligtige, at kjøre som en Engelskmand
eller Svenske og ikke som et Menneske (et norskt idetmindste).
Det Øvre af Gulbrandsdalen, ikke langt fra hvor Støtten staaer,
"der Norges Uvenner mon true,"

nævnes som Skuepladsen for denne sørgelige Begivenhed, som
efter vor Mening hverken bør tilskrives rask Kjørsel eller lad
Veiinspektion, men snarere den throndhjemske Broes fordrevne
Nøkker eller Alfer, som man for et Par Aar siden rørte om at
Baronen havde fornærmet med egen høje Haand ved at ned-
styrte noget af Rækværket (der maaskee i Maaneskinnet tjente
dem som Dandselinje eller Balancevippe), og som nu kan an-
tages at have lurt paa ham i en anden trøsket Bro for at hevne
sig, og det med mosaisk Grusomhed ikke alene paa ham selv,
men ogsaa paa de uskyldige Dyr. -- Den Constitutionelle kjørt
d.III,b.2,s.415   sig en Staur i Livet, idet den, med vanligt Dybsind vandrende
igjennem Filosofgangen ved Pipervigen, grundede over hvad
dog det skulde betyde, at nogle Storthingsbønder vare tilgjest
i Nærheden, om der ikke stak Kabaler og Machinationer under,
om deraf ikke var god Anledning at tage til en interessant
Sladder o. s. v. -- Noget endnu sørgeligere bringer den senere
Efterretning, at virkelig en af Baron Wedels Heste har sat Livet
til
ved Udfaldet paa Broen. Dette var det værste. Og ligesom
om vi vare udseede til at overvældes med Hjobsposter, kom-
mer atter et Buskab, der kræver al Deeltagelse, om at en Offi-
ceers hvide Buxer
revnede paa det hæsligste just som han
iforgaars stod i Beredskab med paa højere Befaling at kompli-
mentere Generallieut. Wedel som Armeens midlertidigen Høist-
befalende.
"Forbandet den Major hvis Buxer gik itu!"

siges godt nok; men vi see i hint Uheld en Tilskikkelse, og sige:
"Gid Buxer revne maa paa Hver, som bukker nu!"

Vi ile med at slutte denne Artikel, at ikke nye Skrækkensbud-
skaber skal tvinge os til i endeløse Vibrationer at gjennemryste
den offentlige Deeltagelse, hvorom Enhver af Angjældende dog
bør holde sig forvisset. -- Vi troede os in salvo, da en for-
skrækket Mand falder ind gjennem Døren med den Efterret-
ning, at Boghandler Schive har faaet den ulyksalige Raptus
at udgive et Forsvar for Storthingsmændene i det Selskab, der
er beskyldt for Kabaleren, hvilket kun kan være velkomment
for Folk, der have Lyst til at skyde til Skive.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE