HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 24. jan. 1836.

   Norge. En Filialafdeling ved Norges Bank er oprettet i Skien.
Under samme er henlagt Bradsberg Amt, Laurvigs Fogderi med
de i disse Distrikter beliggende Kjøb- og Ladesteder.
   -- Industri- og Kunstflids-Kommitteen i Selskabet for Agers
Sogns Vel bekjendtgjør, at en lignende Kunst-, Fabrik- og
Huusflids-Udstilling som ifjor Marked vil iaar finde Sted paa
Børsen. Til den 28de Dennes modtages Anmeldelser, og den
30te d. og 1ste Febr. fra Kl.9 -- 2 indleveres Sagerne.

   -- Det er sandsynligt at Statskassen vil erholde Indtægt af
46 500 Spd. i Mulkt af Laurvigs Grevskabs nye Eier den danske
d.III,b.2,s.322   Generalfiskal Treschow for urigtigt afbenyttet stemplet Papir
ved Kjøbet.
   Sverige. Efterat have opregnet 8de ord. Storthings Re-
præsentanter efter deres borgerlige Stilling, anmærker Afton-
bladet:
"Heraf viser det sig, at de Ulykker, man har befrygtet
som Følger af Norges Valglov, nemlig at den Oplysning, som
besiddes af Embedsmændene, skulde blive udelukket fra Stor-
thinget, og dette alene kommer til at udgjøres af Bønder, som
hverken kunde rede sig med det ene eller andet, ere fuldkom-
ment ugrundede, da Embedsmændenes Antal udgjør nær 3/5
Dele af det Hele, og Præsternes i Forhold fuldkommen ligesaa
mange i Norge, uagtet Valgene skee distriktsviis, som i vor
Standsrepræsentation."
   -- Den russiske Minister Grev Suchtelen er endelig afgangen
ved Døden den 18de Dennes.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE