HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

BEKJENDTGJØRELSE
Morgenbladet 22. jan. 1835.

   Da det har behaget Morgenbladets Redaction, at indskrænke
det Begreb, den vil meddele sit Publicum om en nysudkommen
Pjece, betitlet "en norsk Borgers Tanker om Norges Dæmring",
hovedsagelig til at den indeholder en Oppassers Historier om
mit og Venners Forhold i Anledning af Dæmringen: saa finder
jeg mig motivert til at erklære, at min og mine Venners Menin-
ger vel i Intet vare forskjellige om dette Product, betragtet
baade som poetisk Latterlighed og som et Skandskrivt over den
norske Nation, der kunde fortjene alvorlig Straf; men at jeg har
al Grund til at troe, at deres Forhold, uagtet den retfærdige
Indignation, som maa være enhver fornuftig og retskaffen Nor-
mands, har været endnu passivere end mit. Men fortæller Bor-
geren andet om dette, end at jeg satte lav Priis paa det skam-
løse Skrivt, og tillod mig mundtlig ved Leilighed temmelig
udførligt og tydeligt at sige Forfatteren min Mening om hans
Arbeide, saa farer han med Snak fra Sladderboden.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE